La principal tasca i alhora responsabilitat d’una entitat és gestionar els recursos humans i materials a la seva disposició amb la finalitat de que crear el màxim valor econòmic, social i medi ambiental. La creació de valor constitueix doncs, el seu desafiament més important. La creació de valor a través de la presa de decisions, s’haurà de realitzar generalment en un marc d’incertesa.

Quina és la finalitat de l’anàlisi d’estats econòmics?

L’objectiu de l’anàlisi dels estats econòmic-financers, consisteix en agafar perspectiva i proveir d’informació simplificada sobre la situació patrimonial de l’entitat (qualsevol forma jurídica que adopti i tant sigui entitat pública o privada), el seu resultat i els fluxos de caixa en ella generats.

La inèrcia del dia a dia, la vertiginosa velocitat en la que l’entorn canvia i d’altres condicionants, impliquen que en ocasions siguin necessari un enfocament complementari, objectiu i crític de cara a poder realitzar un anàlisis el més acurat possible de la realitat econòmica de l’entitat. És la precisió i exhaustivitat d’aquests anàlisis i diagnòstics el que ens ha de permetre determinar la ubicació, posició i situació de la nostra entitat. Una vegada determinada la nostra posició, estem en condicions de determinar si estem on volem estar (està la nostra situació alineada amb els nostres objectius i propòsits estratègics?) i a partir d’aquí determinar les mesures correctores que ens portin a la situació econòmica desitjada i que és aquella en la que és crea el màxim de valor.

Anàlisi i diagnòstic econòmic de diferents entitats a Senders Financers

Des de Senders Financers volem oferir la nostra col·laboració a les diferents entitats (Ajuntaments, empreses públiques, empreses privades…) en aquesta tasca d’anàlisi i diagnòstic de la seva situació econòmica, no exempta de complexitats. Plantegem un enfocament holístic i integral en l’avaluació de l’entitat com a requisit previ a poder determinar-ne la seva situació i posició real i quins són els mecanismes o punts a introduir per reconduir la situació i maximitzar la creació de valor. En aquesta fase inicial, de reconeixement, considerem essencial efectuar un anàlisis dels següents aspectes:

  • Comprensió de la idiosincràsia, entorn i enfocament estratègic de l’entitat
  • Anàlisis de l’estructura dels estats econòmica-financers (balanç de situació, compte de pèrdues i guanys i estat de canvis en el patrimoni net)
  • Anàlisis de la liquiditat de l’entitat
  • Anàlisis de la rendibilitat econòmica de l’entitat
  • Anàlisis dels cash-flows que genera l’entitat
  • Anàlisis de la proposta de valor social i medi ambiental de l’entitat

L’anàlisi dels anteriors aspectes i en relació als últims exercicis amb informació disponible, ens porta a assolir una comprensió de les principals debilitats i fortaleses de l’entitat. Ens porta a mitigar les primeres i potenciar les segones, mitjançant una redefinició del pla i estratègia i per tant, a assolir el principal fi de l’entitat que és la maximització del valor que aporta a la societat.