CONSULTORÍA
FINANCERA
AJUNTAMENTS

Serveis de consultoria financera i dret administratiu per a Ajuntaments .

SERVEIS DE CONSULTORIA FINANCERA
PER A AJUNTAMENTS

A Senders Financers estem especialitzats en la realització de diferents serveis d’assessorament i consultoria financera per a Ajuntaments enfocats al control de la gestió dels serveis municipals. Ens centrem en la realització d’estudis econòmic, auditories operatives, control financer i consultories perquè els governs locals puguin determinar quina és la millor forma de gestió dels seus serveis municipals.

Proporcionem assistència i suport a Ajuntaments, societats municipals i entitats públiques locals tant en matèria economicofinancera com en serveis d’assessorament jurídic-legal a empreses municipals.

El nostre compromís radica en el profund coneixement de les entitats locals per a, en base de la comprensió del seu particular problemàtica, aportar-los millores i solucions individualitzades que ens han fet mereixedors de la confiança d’entitats com l’Ajuntament de Caldes de Montbui, l’Ajuntament del Vendrell o de l’Ajuntament de Matadepera, entre altres.

Els nostres serveis de Consultoria Financera per a Ajuntaments:

CONSULTORIA FINANCERA PER A AJUNTAMENTS

FISCALITZACIÓ I
CONTROL FINANCER

DE SERVEIS

Fiscalització financera del període d’execució del servei prestat pel contractista per a avaluar l’òptima gestió financera (auditoria operativa) i compliment amb la normativa (auditoria de compliment).

ESTUDIS D’ESTRUCTURA

DE COSTOS

Pretén identificar l’estructura de costos objectiva d’un determinat servei en el context d’una futura licitació pública d’un contracte, així com identificarà la fórmula de revisió de preus que apliqui.

ESTUDIS D’ALTERNATIVES

DE GESTIÓ

(DIRECTA I INDIRECTA)

Són informes que contrasten les diferents opcions de gestió del servei i permeten a l’Ajuntament determinar quina és la millor forma de gestió dels serveis municipals en favor dels seus ciutadans.

ESTUDIS DE

VIABILITAT

Es tracta de Models Econòmic – Financers que projecten els fluxos del projecte i s’incorporen totes les particularitats d’aquest amb la finalitat d’identificar les condicions que el fan viable.

INFORMES ECONÒMICS

PER A MESES DE CONTRATACIÓ

Servei que proporciona a les Meses de Contractació un assessorament d’experts independents amb coneixements acreditats per a l’anàlisi i valoració econòmica i financera de les ofertes econòmiques així com la seva puntuació per a la posterior proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació.

DRET ADMINISTRATIU

ELABORACIÓ DE PLECS
TÈCNICS

I ADMINISTRATIUS

Servei d’assessorament integral que inclou tant la redacció pròpiament dels documents jurídics (PCA i PCT) com el suport en tota la fase de licitació (Mesa de Contractació, Valoració d’ofertes…)

INFORMES I DICTÀMENS

JURÍDICS

Servei d’assessoria que permet als Ajuntaments i empreses municipals amb necessitats i qüestions puntuals sobrevingudes poder disposar d’un suport tècnic especialitzat en el camp del dret administratiu.

SERVEIS D’ASSESSORAMENT
JURÍDIC PER A

EMPRESES MUNICIPALS

Servei d’assessoria recorrent que serveix a les empreses municipals per atendre a les necessitats i qüestions jurídiques sorgides de l’operativa diària de manera més eficient i pràctica.

OBJECTIUS I BENEFICIS

OBJECTIUS

Verificar el funcionament dels serveis públics en l’aspecte econòmic-financer

Proporcionar una visió objectiva de la racionalitat econòmica-financera del servei

Detectar possibles deficiències i sobrecostos aplicats en la gestió econòmica del contractista

Aportar transparència en relació amb la gestió econòmica-financera del contractista

BENEFICIS

Comptar amb un professional Expert en Finances que presenta una visió independent

Evidència i comprovació del compliment de la normativa d’aplicació (Auditoria de compliment)

Proposta de recomanacions i millores per a corregir les deficiències identificades

Donar compliment a les obligacions de control intern en les entitats del sector públic local

CONTROL FINANCER DE GESTIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS

Els nostres serveis de consultoria financera especialitzats en el control financer i econòmic de la gestió dels serveis municipals es caracteritzen per estar centrats en la prestació de serveis professionals amb una recerca i actualització contínua per a poder proporcionar solucions integrals com a auditories operatives de gran valor als Ajuntaments i / o els seus organismes dependents i associats.

A Senders Financers apostem per la professionalitat i la proximitat dels nostres serveis tant de consultoria financera per a Ajuntaments, facilitant així la gestió, la qualitat i els resultats d’aquests, com el nostre assessorament jurídic-legal a empreses municipals.

Addicionalment, un dels serveis que també oferim als Ajuntaments és la preparació de memòries i informes econòmics per a la licitació de serveis municipals identificant d’una forma eficaç, coherent i al detall els diferents costos, inversions i ingressos associats al servei objecte d’anàlisi. Juntament amb serveis de fiscalització i control financer, estudis d’alternatives de gestió (directa i indirecta), estudis de viabilitat i l’elaboració de plecs tècnics i administratius.

SERVEI D’ASSESSORIA
JURÍDIC-LEGAL

Gràcies al nostre suport tècnic especialitzat, totes les empreses municipals que el requereixin podran comptar amb la nostra col·laboració per a la realització d’Informes i Dictàmens Jurídic-Legals i atendre les diferents necessitats jurídiques sobrevingudes. Addicionalment, el nostre servei d’assessoria jurídic-legal recurrent serveix a les diferents empreses municipals per a atendre totes les necessitats sorgides de l’operativa diària de la manera més eficient i pràctica, així com exercir funcions de Secretari del Consells d’Administració.

El nostre servei d’assessorament jurídic i legal es caracteritza pel nostre rigor tècnic, professionalitat, confidencialitat i transparència. Valors constatables en la nostra filosofia empresarial i que plasmem de manera diària en la prestació dels nostres serveis.

A Senders Financers oferim serveis d’assessorament a empreses municipals i Ajuntaments que estiguin realitzant projectes de Contractació Pública gràcies al nostre servei d’assessorament integral (preparació de documents jurídics i tramitació de l’expedient de contractació per a la licitació de serveis municipals). A més, comptem amb un servei d’assessorament per a la incorporació de clàusules socials i mediambientals en l’Administració Pública a causa del nostre compromís amb la política social i el respecte del medi ambient.

  COM TREBALLEM?

  ANÀLISI INTEGRAL
  DE LA SITUACIÓ

  Analitzem el passat, el present i el futur de les teves finances per a aconseguir la millor comprensió i diagnòstic de la situació actual plantejada.

  VISIÓ I PERSPECTIVA SIMPLIFICADA

  Simplifiquem entorns econòmics complexos en què l’excés dels fluxos d’informació ens distorsiona la interpretació i els convertim en estudis i anàlisis que proporcionen una visió i perspectiva simplificada.

  FACILITACIÓ EN LA PRESA DE DECISIONS

  No prenem decisions per tu perquè  et facilitem el màxim la presa de decisions i et donem suport professional en tot moment.

  ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS

  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell