ESTUDIS
DE VIABILITAT

CONSULTORIA FINANCERA PER A AJUNTAMENTS

Són molts i d’índole variada els projectes que un Ajuntament es planteja realitzar i promoure (promoció de l’habitatge social en un equipament públic, servei públic de cinema, mercat municipal, bar – cafeteria, equipament esportiu, aparcament subterrani,…) si bé en els contractes de concessió de serveis, la tramitació de l’expedient ha d’anar precedida a la realització i aprovació d’un estudi de viabilitat economicofinancer.

Elaborem Models Economicofinancer que projecten els fluxos del projecte i s’incorporen totes les particularitats del mateix (demanda, sistema de tarifes i ingressos del servei, la inversió, els costos d’explotació, el finançament requerit)

sempre aportant una visió clara i simplificada del futur projecte a cometre i que ens faciliti la corresponent presa de decisions. Així mateix, efectuem projeccions i modelitzacions economicofinanceres considerant diferents hipòtesis i escenaris que permetin una “anàlisi sensibilitzada” del projecte a realitzar.

Senders Financers aporta el suport i experiència necessaris per a valorar la viabilitat dels projectes en relació a sectors com els de l’aigua, medi ambient, centre esportius, urbanisme, infraestructures i edificis, serveis socials, serveis de mobilitat, així com del cementiri i serveis funeraris.

OBJECTIUS I BENEFICIS

OBJECTIUS

Descripció de les característiques del projecte i la inversió

Diagnòstic DAFO

Definició d’hipòtesi de costos i ingressos d’explotació, així com, d’inversió i finançament.

Projeccions economicofinanceres per a diferents escenaris

BENEFICIS

Identificació de la durada objectiva del període d’explotació del servei

Identificació del “pay-back” i la “taxa de rendibilitat” del projecte per a diferents escenaris

Proporcionar al gestor del servei unes condicions d’equilibri financer

Comptar amb un professional Expert en Finances que presenta una visió independent

Compliment amb l’article 285.2 de la Llei 9/2017

COM TREBALLEM?

ANÀLISI INTEGRAL
DE LA SITUACIÓ

Analitzem el passat, el present i el futur de les teves finances per a aconseguir la millor comprensió i diagnòstic de la situació actual plantejada.

VISIÓ I PERSPECTIVA SIMPLIFICADA

Simplifiquem entorns econòmics complexos en què l’excés dels fluxos d’informació ens distorsiona la interpretació i els convertim en estudis i anàlisis que proporcionen una visió i perspectiva simplificada.

FACILITACIÓ EN LA PRESA DE DECISIONS

No prenem decisions per tu perquè et facilitem el màxim la presa de decisions i et donem suport professional en tot moment.

PER QUÈ TRIAR-NOS?

RIGOR
PROFESSIONAL

Busquem l’excel·lència en el desenvolupament de la nostra tasca professional i perseguim aportar solucions amb els màxims nivells de qualitat.

ESPECIALITZACIÓ

El nostre equip de professionals presenta elevats coneixements en els camps de la consultoria financera i dret administratiu i aposta per la formació i millora contínua.

ORIENTACIÓ
Al CLIENT

Posem al client en el centre per a identificar les necessitat i prioritats que li sorgeixin i buscant sempre la millor solució per a satisfer les seves necessitats.

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Presentem una alta capacitat per a obtenir solucions a les diferents situacions i incidències econòmiques que ens plantegen els nostres clients.

COMUNICACIÓ

Som comunicatius i et mantindrem en tot moment informat del grau d’avanç de la tasca q ens hagis encomanat.

RESPONSABILITAT SOCIAL

Procurem causar un impacte ampli i positiu en la comunitat amb accions corporatives que promoguin la Solidaritat.

ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS