ESTUDIS
DE VIABILITAT

SERVEI D’ESTUDIS DE VIABILITAT PER A AJUNTAMENTS

SERVEIS DE CONSULTORIA FINANCERA PER A AJUNTAMENTS

Són molts i d’índole variada els projectes que un Ajuntament es planteja realitzar i promoure (promoció de l’habitatge social en un equipament públic, servei públic de cinema, mercat municipal, bar – cafeteria, equipament esportiu, aparcament subterrani,…) si bé en els contractes de concessió de serveis, la tramitació de l’expedient ha d’anar precedida a la realització i aprovació d’un estudi de viabilitat economicofinancer.

Elaborem Models Econòmic-financers que projecten els fluxos del projecte i s’incorporen totes les particularitats del mateix (demanda, sistema de tarifes i ingressos del servei, la inversió, els costos d’explotació, el finançament requerit) sempre aportant una visió clara i simplificada del futur projecte a escometre i que ens faciliti la corresponent presa de decisions.

Així mateix, efectuem projeccions i modelitzacions economicofinanceres considerant diferents hipòtesis i escenaris que permetin una “anàlisi sensibilitzada” del projecte a realitzar i poder determinar aspectes financers de rellevància del projecte com la rendibilitat, el període de recuperació de les inversions (pay-back) entre altres.

Senders Financers aporta el suport i experiència necessaris per a valorar la viabilitat dels projectes en relació a sectors com els de l’aigua, medi ambient, centre esportius, urbanisme, infraestructures i edificis, serveis socials, serveis de mobilitat, així com del cementiri i serveis funeraris.

OBJECTIUS I BENEFICIS

OBJECTIUS

Descripció de les característiques del projecte i la inversió

Diagnòstic DAFO

Definició d’hipòtesi de costos i ingressos d’explotació, així com, d’inversió i finançament.

Projeccions econòmic-financeres per a diferents escenaris

BENEFICIS

Identificació de la durada objectiva del període d’explotació del servei

Identificació del “pay-back” i la “taxa de rendibilitat” del projecte per a diferents escenaris

Proporcionar al gestor del servei unes condicions d’equilibri financer

Comptar amb un professional Expert en Finances que presenta una visió independent

Compliment amb l’article 285.2 de la Llei 9/2017

SERVEIS

D’ ELABORACIÓ DE PLA DE VIABILITAT PER A AJUNTAMENS

El propòsit d’aquest servei es basa en l’anàlisi i recerca completa del projecte en qüestió, tant pel que fa al seu abast, anàlisi de la situació, requisits, enfocament, rendibilitat i revisió de preus. Tot això per a determinar si realment, amb les diferents hipòtesis considerades aportarà la rendibilitat i eficiència econòmica esperada i per tant es pot dur a terme.

La identificació de la durada del projecte juntament amb la seva taxa de rendibilitat en diferents escenaris fa d’aquest servei d’Estudi de Viabilitat per a entitats locals i municipals un servei essencial perquè els 

diferents Ajuntaments coneguin de la mà d’un expert en finances, quines són les projeccions economicofinanceres del projecte en qüestió així com quins són els seus indicadors financers clau per a la presa de decisió.

Els Estudis de Viabilitat duts a terme per l’equip expert de Senders Financers té per objecte suportar la  viabilitat economicofinancera de la prestació dels diferents serveis o projectes que l’Ajuntament vulgui dur a terme. El nostre equip de professionals està especialitzat en la realització d’anàlisis econòmiques exhaustives i estudis econòmics financers dels diferents serveis públics d’Ajuntaments, per a proporcionar assistència i suport professional a Ajuntaments.

 

  COM TREBALLEM?

  ANÀLISI INTEGRAL
  DE LA SITUACIÓ

  Analitzem el passat, el present i el futur de les teves finances per a aconseguir la millor comprensió i diagnòstic de la situació actual plantejada.

  VISIÓ I PERSPECTIVA SIMPLIFICADA

  Simplifiquem entorns econòmics complexos en què l’excés dels fluxos d’informació ens distorsiona la interpretació i els convertim en estudis i anàlisis que proporcionen una visió i perspectiva simplificada.

  FACILITACIÓ EN LA PRESA DE DECISIONS

  No prenem decisions per tu perquè et facilitem el màxim la presa de decisions i et donem suport professional en tot moment.

  PER QUÈ TRIAR-NOS?

  RIGOR
  PROFESSIONAL

  Busquem l’excel·lència en el desenvolupament de la nostra tasca professional i perseguim aportar solucions amb els màxims nivells de qualitat.

  ESPECIALITZACIÓ

  El nostre equip de professionals presenta elevats coneixements en els camps de la consultoria financera i dret administratiu i aposta per la formació i millora contínua.

  ORIENTACIÓ
  Al CLIENT

  Posem al client en el centre per a identificar les necessitat i prioritats que li sorgeixin i buscant sempre la millor solució per a satisfer les seves necessitats.

  RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

  Presentem una alta capacitat per a obtenir solucions a les diferents situacions i incidències econòmiques que ens plantegen els nostres clients.

  COMUNICACIÓ

  Som comunicatius i et mantindrem en tot moment informat del grau d’avanç de la tasca q ens hagis encomanat.

  RESPONSABILITAT SOCIAL

  Procurem causar un impacte ampli i positiu en la comunitat amb accions corporatives que promoguin la Solidaritat.

  ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS

  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell