ELABORACIÓ
DE PLECS TÈCNICS
I ADMINISTRATIUS

SERVEI D’ELABORACIÓ DE PLECS TÈCNICS I ADMINISTRATIUS

SERVEIS DE CONSULTORIA JURÍDICA PER A AJUNTAMENTS

En l’òptim desenvolupament dels serveis públics municipals i la possibilitat d’exercir un bon control per part de l’Administració concedent del servei és clau i determinant el redactat del marc normatiu associat al contracte.

Prestem un servei d’assessorament integral que integra tant la redacció pròpiament dels documents jurídics (Plecs de Clàusules Administratives i Plecs de Prescripcions Tècniques) com el suport en tota la fase de licitació: assistència en la Mesa de contractació, així com, al personal tècnic implicat, avaluació de les ofertes dels licitadors, detecció de baixes anormals, validació de la documentació exigida a l’adjudicatari, redacció dels corresponents informes tècnics i legals, acords de la Mesa i òrgan de contractació, requeriments, notificacions i contracte a subscriure.

En múltiples ocasions l’Ajuntament no disposa de personal tècnic especialitzat idoni per a elaborar aquests documents o hi ha una insuficiència de mitjans a nivell de RH i és necessari contractar els serveis professionals d’un expert.

Des de Senders Financers comptem amb un alt coneixement i experiència en diferents sectors, com els de l’aigua, medi ambient, centres esportius, urbanisme, infraestructures i edificis, serveis socials, serveis de mobilitat, així com, de cementiri i serveis funeraris, coneixement que apliquem en la preparació de Plecs de Clàusules Administratives i Plecs de Prescripcions Tècniques, així com, en l’assessorament en el procés de contractació.

OBJECTIUS I BENEFICIS

OBJECTIUS

Definició de l’abast del futur contracte

Definició del tipus contractual i procediment d’adjudicació més idoni

Introducció de clàusules de seguiment del servei per a garantir-ne la qualitat

Anàlisi de criteris de judici de valor

Anàlisi de criteris automàtics

BENEFICIS

Resposta a les consultes dels licitadors

Elaborem informes de valoració de les ofertes

Documents jurídics preparats per un expert en la matèria

Suport en tota la fase de licitació

Estalvis en la contractació pública

SERVEI D’ELABORACIÓ I
DESENVOLUPAMENT DE PLECS TÈCNICS
I ADMINISTRATIUS PER A AJUNTAMENTS

El propòsit d’aquest servei es basa en la definició de la mena de procediment d’adjudicació més idoni, a més de la definició de l’abast del contracte. Oferim l’acompanyament al municipi des que es proposa la licitació del servei fins a la seva adjudicació. Hem de tenir en compte que la correcta i completa redacció del Plec Tècnic i Administratiu garanteix la transparència del procés i pot ajudar a evitar recursos que demorin el desenvolupament del contracte.

A Senders Financers desenvolupem Plecs Tècnics, Administratius i criteris de valoració per a tot tipus de contractes municipals de serveis, obres i subministraments. Col·laborem conjuntament amb l’entitat municipal i amb l’Administració Pública tant amb la definició del tipus contractual com en la definició i anàlisi de criteris automàtics i criteris de judici de valor.

El servei d’elaboració de Plecs Tècnics i Administratius duts a terme per l’equip expert de Senders Financers es basa a oferir un suport continu en tota la fase de la licitació que comportarà estalvis en la contractació pública i el comptar amb experts en la matèria que ajudin en l’elaboració de documents jurídics específics.

  COM TREBALLEM?

  ANÀLISI INTEGRAL
  DE LA SITUACIÓ

  Analitzem el passat, el present i el futur de les teves finances per a aconseguir la millor comprensió i diagnòstic de la situació actual plantejada.

  VISIÓ I PERSPECTIVA SIMPLIFICADA

  Simplifiquem entorns econòmics complexos en què l’excés dels fluxos d’informació ens distorsiona la interpretació i els convertim en estudis i anàlisis que proporcionen una visió i perspectiva simplificada.

  FACILITACIÓ EN LA PRESA DE DECISIONS

  No prenem decisions per tu perquè et facilitem el màxim la presa de decisions i et donem suport professional en tot moment.

  PER QUÈ TRIAR-NOS?

  RIGOR
  PROFESSIONAL

  Busquem l’excel·lència en el desenvolupament de la nostra tasca professional i perseguim aportar solucions amb els màxims nivells de qualitat.

  ESPECIALITZACIÓ

  El nostre equip de professionals presenta elevats coneixements en els camps de la consultoria financera i dret administratiu i aposta per la formació i millora contínua.

  ORIENTACIÓ
  Al CLIENT

  Posem al client en el centre per a identificar les necessitat i prioritats que li sorgeixin i buscant sempre la millor solució per a satisfer les seves necessitats.

  RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

  Presentem una alta capacitat per a obtenir solucions a les diferents situacions i incidències econòmiques que ens plantegen els nostres clients.

  COMUNICACIÓ

  Som comunicatius i et mantindrem en tot moment informat del grau d’avanç de la tasca q ens hagis encomanat.

  RESPONSABILITAT SOCIAL

  Procurem causar un impacte ampli i positiu en la comunitat amb accions corporatives que promoguin la Solidaritat.

  ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS

  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell