ESTUDIS
D’ALTERNATIVES
DE GESTIÓ
(DIRECTA I INDIRECTA)

SERVEI D’ESTUDIS D’ALTERNATIVES DE GESTIÓ

SERVEIS DE CONSULTORIA FINANCERA PER A AJUNTAMENTS

Els serveis públics locals són essencials perquè satisfacin necessitats bàsiques i indispensables als usuaris. En la modalitat de gestió directa, l’ens local titular del servei la gestió amb mitjans propis: s’exerceix la direcció, organització, execució i control; en canvi, en la modalitat indirecta, és una organització independent qui realitza la gestió o col·labora intensament.

Durant molts anys s’ha imposat la gestió indirecta, a través de diferents fórmules de col·laboració públic-privada. Últimament, són molts els municipis que s’han plantejat la recuperació de la gestió directa dels serveis, en detriment de la gestió indirecta, això es coneix com “remunicipalització” de serveis.

És responsabilitat de les Corporacions Locals, entre altres funcions, la de fer funcionar de la manera més eficient possible tots els serveis del municipi per a satisfer les demandes dels ciutadans. En un marc que garanteix la inequívoca titularitat pública dels serveis i el seu control, l’Ajuntament haurà de triar entre un model de gestió directa o indirecta.

Els nostres professionals són experts en la preparació d’informes de modelització economicofinancera que contrasten les diferents opcions de gestió del servei i permeten a l’Ajuntament determinar quina és la mès eficient i millor forma de gestió dels serveis municipals en favor dels interessos municipals .

OBJECTIUS I BENEFICIS

OBJECTIUS

Anàlisi de les característiques del servei, identificació de costos i necessitats de béns i instal·lacions

Anàlisi dels avantatges i inconvenients de cada alternativa de gestió

Projeccions i modelitzacions economicofinanceres de les diferents alternatives de gestió

Preparació de les Memòries Justificatives, Projectes d’Establiments i Reglaments que marca la normativa.

BENEFICIS

Compliment amb els principis de sostenibilitat financera, eficiència i eficàcia a triar forma de gestió

Donar compliment a les obligacions normatives en relació a l’establiment i prestació de serveis locals

Determinar amb criteris objectius i independents la millor fórmula de gestió del servei per al municipi.

Decisió presa amb criteris eminentment tècnics

SERVEI D’ESTUDIS
DE GESTIÓ DIRECTA O INDIRECTA PER A AJUNTAMENTS

L’Ajuntament disposa d’un ventall legal de formes de gestió dels serveis dels quals ha de triar el més eficient i sostenible. Els governs locals poden prestar els serveis públics als ciutadans a través de:

 • Gestió Directa: els serveis públics són gestionats, controlats i subministrats directament pel govern local.
 • Gestió directa mitjançant Descentralització Funcional: el govern local crea agències per a la provisió dels serveis, com ara Organismes Autònoms, Ens Públics Empresarials, Empreses Públiques o Fundacions.
 • Gestió Indirecta mitjançant Externalització: el govern local estableix un contracte amb una empresa privada per a la prestació d’un servei concret. No obstant això, encara que és l’empresa privada la que s’encarrega de la provisió, l’administració pública continua mantenint la capacitat de decisió i control sobre aquest.
 • Gestió Indirecta mitjançant Empreses mixtes: es tracta d’una mena d’ens híbrid entre el sector públic i el privat, ja que el capital d’aquestes empreses es troba repartit entre tots dos.

Els ajuntaments han anat implantant diferents estratègies que van des de fórmules que afavoreixen la gestió dels serveis públics per part del sector privat (col·laboració públic-privada i externalització), fins a fórmules descentralitzadores de la pròpia administració local (descentralització. Per tant, els gestors públics poden seleccionar diferents formes d’organització de la prestació de serveis públics, que afecten l’eficiència i a la gestió de l’administració local.

 

  COM TREBALLEM?

  ANÀLISI INTEGRAL
  DE LA SITUACIÓ

  Analitzem el passat, el present i el futur de les teves finances per a aconseguir la millor comprensió i diagnòstic de la situació actual plantejada.

  VISIÓ I PERSPECTIVA SIMPLIFICADA

  Simplifiquem entorns econòmics complexos en què l’excés dels fluxos d’informació ens distorsiona la interpretació i els convertim en estudis i anàlisis que proporcionen una visió i perspectiva simplificada.

  FACILITACIÓ EN LA PRESA DE DECISIONS

  No prenem decisions per tu perquè et facilitem el màxim la presa de decisions i et donem suport professional en tot moment.

  PER QUÈ TRIAR-NOS?

  RIGOR
  PROFESSIONAL

  Busquem l’excel·lència en el desenvolupament de la nostra tasca professional i perseguim aportar solucions amb els màxims nivells de qualitat.

  ESPECIALITZACIÓ

  El nostre equip de professionals presenta elevats coneixements en els camps de la consultoria financera i dret administratiu i aposta per la formació i millora contínua.

  ORIENTACIÓ
  Al CLIENT

  Posem al client en el centre per a identificar les necessitat i prioritats que li sorgeixin i buscant sempre la millor solució per a satisfer les seves necessitats.

  RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

  Presentem una alta capacitat per a obtenir solucions a les diferents situacions i incidències econòmiques que ens plantegen els nostres clients.

  COMUNICACIÓ

  Som comunicatius i et mantindrem en tot moment informat del grau d’avanç de la tasca q ens hagis encomanat.

  RESPONSABILITAT SOCIAL

  Procurem causar un impacte ampli i positiu en la comunitat amb accions corporatives que promoguin la Solidaritat.

  ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS

  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell