ESTUDIS
D’ESTRUCTURA
DE COSTOS

SERVEI D’ESTUDIS D’ESTRUCTURA DE COSTOS

SERVEIS DE CONSULTORIA FINANCERA PER A AJUNTAMENTS

L’objectiu d’aquest servei pretén identificar l’estructura de costos objectiva d’un determinat servei en el context d’una futura licitació pública d’un contracte. S’apliquen en la determinació del cost, uns criteris d’eficiència i bona gestió per al desenvolupament de l’activitat que garanteixin un nivell mínim de qualitat exigible.

Addicionalment i per a aquells contractes que per característiques i dimensió ho requereixin, s’identificarà la fórmula de revisió de preus que procedeixi, així com, es determinarà el període de recuperació de les inversions.

Els nostres professionals compten amb experiència en informes econòmics relatius a determinar l’estructura de costos en diferents sectors com els de l’aigua, medi ambient, centres esportius, urbanisme, infraestructures i edificis, serveis socials, serveis de mobilitat, així com, de cementiri i serveis funeraris.

OBJECTIUS I BENEFICIS

OBJECTIUS

Identificació de l’estructura de costos del servei per tipologia de despesa

Assignació i repartiment de costos entre activitats del servei (Cost Allocation)

Identificació d’indicadors de gestió del servei i contrastació amb “comparables”

Determinació del règim de revisió de tarifes aplicable

En el cas d’inversions, identificació del període de recuperació de la mateixa (“pay-back”)

BENEFICIS

Proposta de costos elaborada amb criteris tècnics i sobre la base de la realitat objectiva del servei a licitar

Estructura de costos basada en els principis d’eficiència i bona gestió empresarial

Estructura de costos a prendre com a referència en el pressupost base de licitació

Donar compliment a les obligacions de justificació del RD 55/2017

SERVEI D’ESTUDI
FINANCER DE COSTOS
PER A AJUNTAMENTS

Els Governs Locals i en particular els Ajuntaments són les institucions públiques més pròximes al ciutadà i les que major prestació de serveis posen a la seva disposició. Actualment el volum de serveis que presten els Ajuntaments als ciutadans ha crescut molt per sobre del finançament que aquestes institucions reben.
Per aquest motiu, neix la necessitat de controlar el cost dels serveis locals a més d’una necessària descentralització per a aconseguir una millor gestió municipalizada dels serveis.
D’aquesta manera per a aconseguir una adequada prestació dels serveis és necessari conèixer el cost dels mateixos així com tenir perfectament delimitats els components que l’integren (estructura de personal, despeses d’explotació, inversions entre altres).
Des de Senders Financers duem a terme la realització d’informes que descriuen i determinen l’estructura de costos de contractes de serveis municipals, així com la definició d’una fórmula de revisió de preus (si aplica la mateixa). Això permet a les entitats municipals passar a un nou enfocament basada en l’entorn econòmic actual que es fonamenta en l’anàlisi del cost i a posar el focus en la productivitat, l’eficiència i la qualitat en la provisió dels béns i serveis.

  COM TREBALLEM?

  ANÀLISI INTEGRAL
  DE LA SITUACIÓ

  Analitzem el passat, el present i el futur de les teves finances per a aconseguir la millor comprensió i diagnòstic de la situació actual plantejada.

  VISIÓ I PERSPECTIVA SIMPLIFICADA

  Simplifiquem entorns econòmics complexos en què l’excés dels fluxos d’informació ens distorsiona la interpretació i els convertim en estudis i anàlisis que proporcionen una visió i perspectiva simplificada.

  FACILITACIÓ EN LA PRESA DE DECISIONS

  No prenem decisions per tu perquè et facilitem el màxim la presa de decisions i et donem suport professional en tot moment.

  PER QUÈ TRIAR-NOS?

  RIGOR
  PROFESSIONAL

  Busquem l’excel·lència en el desenvolupament de la nostra tasca professional i perseguim aportar solucions amb els màxims nivells de qualitat.

  ESPECIALITZACIÓ

  El nostre equip de professionals presenta elevats coneixements en els camps de la consultoria financera i dret administratiu i aposta per la formació i millora contínua.

  ORIENTACIÓ
  Al CLIENT

  Posem al client en el centre per a identificar les necessitat i prioritats que li sorgeixin i buscant sempre la millor solució per a satisfer les seves necessitats.

  RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

  Presentem una alta capacitat per a obtenir solucions a les diferents situacions i incidències econòmiques que ens plantegen els nostres clients.

  COMUNICACIÓ

  Som comunicatius i et mantindrem en tot moment informat del grau d’avanç de la tasca q ens hagis encomanat.

  RESPONSABILITAT SOCIAL

  Procurem causar un impacte ampli i positiu en la comunitat amb accions corporatives que promoguin la Solidaritat.

  ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS

  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell