FISCALITZACIÓ
I CONTROL FINANCER
DE SERVEIS

SERVEI DE FISCALITZACIÓ I CONTROL FINANCER DE SERVEIS

SERVEIS DE CONSULTORIA FINANCERA PER A AJUNTAMENTS

Aquesta supervisió financera persegueix el control de l’eficàcia que consistirà a verificar el grau de compliment dels objectius programats, el cost i el rendiment dels serveis, de conformitat amb els principis d’eficiència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l’ús dels recursos públics locals.

Aquest servei està enfocat a fiscalitzar l’execució del servei de les empreses contractistes en relació a un període prestació prolongat. L’auditoria de control presenta un caràcter integral en la qual s’efectua una revisió d’aspectes qualitatius i de compliment (plecs tècnics i administratius, oferta econòmica, contracte administratiu) així com, d’aspectes quantitatius 

(revisió dels expedients de revisió de tarifes comptes d’explotació associats al servei, cost objectiu del servei).

Des de Senders Financers comptem amb experiència en la realització d’auditories operatives i controls financers respecte a la gestió indirecta dels serveis en diferents sectors com els d’aigua, medi ambient, centres esportius, urbanisme, infraestructures i edificis, serveis socials, serveis de mobilitat, a més de cementiri i serveis funeraris.

OBJECTIUS I BENEFICIS

OBJECTIUS

Verificar el funcionament dels serveis públics en l’aspecte economicofinancer

Proporcionar una visió objectiva de la racionalitat econòmica-financera del servei

Detectar possibles deficiències i sobrecostos aplicats en la gestió econòmica del contractista

Aportar transparència en relació amb la gestió econòmica-financera del contractista

BENEFICIS

Comptar amb un professional Expert en Finances que presenta una visió independent

Evidència i comprovació del compliment de la normativa d’aplicació (Auditoria de compliment)

Proposta de recomanacions i millores per a corregir les deficiències identificades

Donar compliment a les obligacions de control intern en les entitats del sector públic local

INFORMES DE FISCALITZACIÓ
SOBRE EL CONTROL INTERN
PER A AJUNTAMENTS

El propòsit d’aquest servei es reflecteix en la realització d’informes on es recullen les conclusions, incidències, notes explicatives i recomanacions que es considerin necessàries perquè l’entitat conegui aspectes en els quals es poden establir millores. En aquest servei de Fiscalització i Control Financer per a Ajuntaments s’apliquen diversos procediments i actuacions als serveis objecte d’anàlisi com serien:

 • Anàlisi del compliment del contracte administratiu i successions modificacions i addendes del mateix
 • Anàlisi del compliment dels Plecs de Prescripcions Tècniques i del Plec de Condicions Administratives
 • Anàlisi del compliment de l’oferta econòmica
 • Anàlisi de les revisions de preus, expedients de modificació de tarifes i acords de reequilibri del servei
 • Anàlisi de les inversions efectuades en el període objecte d’anàlisi
 • Altres (anàlisi d’acords de la Comissió de Seguiment, Reglament del servei, Ordenances Fiscals…)

El control financer té com a objectiu comprovar el funcionament en l’aspecte economicofinancer dels serveis de les entitats locals, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils, a més, el seu objectiu és informar sobre l’adequada presentació de la informació financera i del compliment del marc normatiu.

Aquest control se centra bàsicament en la realització d’auditories  encaminades a comprovar el correcte compliment i funcionament de tots els aspectes rellevants des del punt de vista economicofinancer. Es tracta així d’un control a posteriori, puntual, i els resultats del qual es plasmen en un informe en el qual es conclou, tant des de l’anàlisi quantitatiu (cost i ingressos del servei) com qualitatiu (compliment amb el marc normatiu), en relació a com el contractista està efectuant la prestació del servei.

  COM TREBALLEM?

  ANÀLISI INTEGRAL
  DE LA SITUACIÓ

  Analitzem el passat, el present i el futur de les teves finances per a aconseguir la millor comprensió i diagnòstic de la situació actual plantejada.

  VISIÓ I PERSPECTIVA SIMPLIFICADA

  Simplifiquem entorns econòmics complexos en què l’excés dels fluxos d’informació ens distorsiona la interpretació i els convertim en estudis i anàlisis que proporcionen una visió i perspectiva simplificada.

  FACILITACIÓ EN LA PRESA DE DECISIONS

  No prenem decisions per tu perquè et facilitem el màxim la presa de decisions i et donem suport professional en tot moment.

  ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS

  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell