FISCALITZACIÓ
I CONTROL FINANCER
DE SERVEIS

CONSULTORIA FINANCERA PER A AJUNTAMENTS

Aquesta supervisió financera persegueix el control de l’eficàcia que consistirà a verificar el grau de compliment dels objectius programats, el cost i el rendiment dels serveis, de conformitat amb els principis d’eficiència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l’ús dels recursos públics locals.

Aquest servei està enfocat a fiscalitzar l’execució del servei de les empreses contractistes en relació a un període prestació prolongat. L’auditoria de control presenta un caràcter integral en la qual s’efectua una revisió d’aspectes qualitatius i de compliment (plecs tècnics i administratius, oferta econòmica, contracte administratiu) així com, d’aspectes quantitatius 

(revisió dels expedients de revisió de tarifes comptes d’explotació associats al servei, cost objectiu del servei).

Des de Senders Financers comptem amb experiència en la realització d’auditories operatives i controls financers respecte a la gestió indirecta dels serveis en diferents sectors com els d’aigua, medi ambient, centres esportius, urbanisme, infraestructures i edificis, serveis socials, serveis de mobilitat, a més de cementiri i serveis funeraris.

OBJECTIUS I BENEFICIS

OBJECTIUS

Verificar el funcionament dels serveis públics en l’aspecte economicofinancer

Proporcionar una visió objectiva de la racionalitat econòmica-financera del servei

Detectar possibles deficiències i sobrecostos aplicats en la gestió econòmica del contractista

Aportar transparència en relació amb la gestió econòmica-financera del contractista

BENEFICIS

Comptar amb un professional Expert en Finances que presenta una visió independent

Evidència i comprovació del compliment de la normativa d’aplicació (Auditoria de compliment)

Proposta de recomanacions i millores per a corregir les deficiències identificades

Donar compliment a les obligacions de control intern en les entitats del sector públic local

COM TREBALLEM?

ANÀLISI INTEGRAL
DE LA SITUACIÓ

Analitzem el passat, el present i el futur de les teves finances per a aconseguir la millor comprensió i diagnòstic de la situació actual plantejada.

VISIÓ I PERSPECTIVA SIMPLIFICADA

Simplifiquem entorns econòmics complexos en què l’excés dels fluxos d’informació ens distorsiona la interpretació i els convertim en estudis i anàlisis que proporcionen una visió i perspectiva simplificada.

FACILITACIÓ EN LA PRESA DE DECISIONS

No prenem decisions per tu perquè et facilitem el màxim la presa de decisions i et donem suport professional en tot moment.

ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS