INFORMES ECONÒMICS
PER A MESES DE CONTRATACIÓ

SERVEI D’ELABORACIÓ D’INFORMES ECONÒMICS D’EXPERTS PER A MESES DE CONTRACTACIÓ

SERVEIS DE CONSULTORIA FINANCERA PER A AJUNTAMENTS

Des de Senders Financers posem a la disposició de les Meses de Contractació un assessorament d’experts independents amb coneixements acreditats per a l’anàlisi i valoració econòmica i financera de les ofertes econòmiques així com la seva puntuació per a la posterior proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació.

En la Mesa de Contractació es qualificarà i avaluarà la documentació de caràcter administratiu, tècnic i econòmica. És en el bloc econòmic i d’anàlisi financer

financer que Senders Financers aportarà els coneixements i experiència dels nostres experts de manera independent.

Des de Senders Financers ens encarregarem d’avaluar i analitzar el compliment de les condicions de solvència i viabilitat econòmica, financera i tècnica de les diferents ofertes rebudes i que aquestes s’ajustin als paràmetres establerts en el plec de clàusules Administratives així com establir i justificar la seva puntuació.

OBJECTIUS I BENEFICIS

OBJECTIUS

Donar compliment a l’establert a l’article 326 de la LCSP

Analìsi de les proposicions dels licitadors (estudis de costos / estudis de viabilitat)

Puntuació de les proposicions dels licitadors

Redacció d’un informe econòmic justificatiu de la puntuació otorgada

BENEFICIS

Comptar amb l’assessorament d’experts independents en la matèria (art. 326.5 LCSP)

Informe econòmic objectiu, tècnic, detallat i justificat de la puntuació

Especialització de la Mesa de Contractació

SERVEI D’EXPERT INDEPENDENT PER A ELABORACIÓ D’INFORMES ECONÒMICS PER A MESES DE CONTRACTACIÓ

La Taula de Contractació és un òrgan d’assistència tècnica especialitzada en matèria de contractació administrativa que ha d’actuar de manera obligatòria en els procediments obert, restringit i negociat amb publicitat i que s’encarrega, principalment, de valorar les proposicions dels licitadors i proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a favor d’aquell que presenta la millor oferta.

Es tracta de l’òrgan tècnic de composició multidisciplinària que valora tant la documentació administrativa que han de presentar els empresaris privats que es presenten a un procés de contractació (capacitat per a contractar, personalitat, solvència, poders, etc), com les ofertes econòmiques i tècniques, és a dir, les proposicions en sentit estricte.

A Senders Financers duem a terme una anàlisi dels elements inclosos en la documentació econòmica (estudis de costos, estudis de viabilitat entre altres) elaborant un informe econòmic que té com a objectiu la valoració i puntuació de la documentació aportada per les diferents ofertes de les diferents empreses licitadores.

  COM TREBALLEM?

  ANÀLISI INTEGRAL
  DE LA SITUACIÓ

  Analitzem el passat, el present i el futur de les teves finances per a aconseguir la millor comprensió i diagnòstic de la situació actual plantejada.

  VISIÓ I PERSPECTIVA SIMPLIFICADA

  Simplifiquem entorns econòmics complexos en què l’excés dels fluxos d’informació ens distorsiona la interpretació i els convertim en estudis i anàlisis que proporcionen una visió i perspectiva simplificada.

  FACILITACIÓ EN LA PRESA DE DECISIONS

  No prenem decisions per tu perquè et facilitem el màxim la presa de decisions i et donem suport professional en tot moment.

  PER QUÈ TRIAR-NOS?

  RIGOR
  PROFESIONAL

  Buscamos la excelencia en el desarrollo de nuestra tarea profesional y perseguimos aportar soluciones con los máximos niveles de calidad.

  ESPECIALITZACIÓ

  El nostre equip de professionals presenta elevats coneixements en els camps de la consultoria financera i dret administratiu i aposta per la formació i millora contínua.

  ORIENTACIÓ
  Al CLIENT

  Posem al client en el centre per a identificar les necessitat i prioritats que li sorgeixin i buscant sempre la millor solució per a satisfer les seves necessitats.

  RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

  Presentem una alta capacitat per a obtenir solucions a les diferents situacions i incidències econòmiques que ens plantegen els nostres clients.

  COMUNICACIÓ

  Som comunicatius i et mantindrem en tot moment informat del grau d’avanç de la tasca q ens hagis encomanat.

  RESPONSABILITAT SOCIAL

  Procurem causar un impacte ampli i positiu en la comunitat amb accions corporatives que promoguin la Solidaritat.

  ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS

  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell