A Senders Financers, entenem que determinar el valor duna empresa és una tasca complexa alhora que essencial per a diverses operacions empresarials. La valoració pot resultar necessària en diferents circumstàncies com podrien ser la venda de l’empresa, les reestructuracions de deute, les ampliacions de capital, els processos de successió o la sortida de socis de l’estructura accionarial.

Avui al nostre bloc de consultoria financera per a empreses explorarem els diferents mètodes de valoració d’empreses que existeixen i com es poden aplicar segons les necessitats específiques de cada negoci.

 

En quines ocasions cal conèixer el valor d’una empresa?

Conèixer el valor d’una empresa és fonamental en diverses situacions clau que poden influir significativament en el futur i en les decisions dels propietaris. Algunes de les circumstàncies més comunes en què es requereix una valoració precisa de l’empresa són:

 • Venda de l’empresa: Quan els propietaris decideixen vendre l’empresa, és essencial determinar-ne el valor per establir un preu de venda just i atractiu per als compradors potencials.
 • Fusions i adquisicions: En processos de fusió amb una altra empresa o d’adquisició per part d’una altra entitat, conèixer el valor real de l’empresa ajuda a negociar termes millors ia assegurar-se que l’acord sigui equitatiu .
 • Ampliacions de capital: Per atraure nous inversors o augmentar el capital existent, és crucial conèixer el valor actual de l’empresa per emetre noves accions a un preu que reflecteixi el seu valor de mercat.
 • Successió i planificació patrimonial: En plans de successió, especialment en empreses familiars, la valoració necessita ajuda a distribuir el valor de l’empresa entre els hereus de manera justa i planificada.
 • Reestructuració de deute: Si l’empresa està considerant reestructurar el seu deute, conèixer el seu valor pot ser necessari per renegociar termes amb els creditors.
 • Litigis i disputes legals: En cas de disputes legals que impliquin la valoració d’actius empresarials, comptar amb una valoració professional pot ser determinant per a la resolució del conflicte.
 • Sortides de socis: Quan un soci decideix abandonar l’empresa, és fonamental determinar el valor de la participació que té per compensar-ho de manera justa i adequada.
 • Informes financers i auditories: En certs contextos, com auditories i la preparació d’informes financers, una valoració precisa assegura que els estats financers reflecteixin la realitat econòmica de l’empresa.
 • Estratègies de creixement: Conèixer el valor de l’empresa també és vital per avaluar estratègies de creixement, ja sigui a través d’expansió, diversificació o inversions en noves tecnologies o mercats.
 • Preparació per a sortida a borsa (IPO): Abans que una empresa decideixi sortir a borsa, és crucial establir-ne el valor per determinar el preu de les accions i atraure inversors.

 

Mètodes de valoració d’empreses

Valoració estàtica

El mètode de valoració estàtica se centra a calcular el valor de l’empresa sobre la base dels seus actius i passius. Un dels mètodes més coneguts dins aquesta categoria és el valor comptable, que s’obté sumant el capital social i les reserves de l’empresa. Un altre enfocament és el valor residual, que considera l’actiu total més els fons propis, restant els proveïdors i el deute financer net.

Aquests mètodes són útils perquè proporcionen una visió clara i directa dels recursos actuals de l’empresa, però no consideren el potencial futur de la mateixa.

 

Valoració dinàmica

Els mètodes dinàmics s’enfoquen al valor futur de l’empresa i solen ser més complexos. El descompte de fluxos de caixa (DCF) és un dels mètodes més reconeguts en aquesta categoria. Consisteix a projectar els fluxos de caixa futurs i descomptar-los al seu valor present utilitzant una taxa de descompte apropiada.

Aquest mètode és especialment valuós perquè permet considerar diferents escenaris futurs i avaluar el rang de valors possibles per a lempresa, proporcionant una base sòlida per a la negociació del preu de venda.

 

Valoració mixta

La valoració mixta combina elements de la valoració estàtica i dinàmica. Un exemple n’és la valoració clàssica, que es calcula com l’actiu total més un múltiple del resultat de l’exercici. Una altra metodologia és el mètode EBITDA, on es multiplica l’EBITDA (beneficis abans d’interessos, impostos, depreciacions i amortitzacions) per un múltiple que es pot basar en transaccions similars al sector o al valor intangible del negoci , com el know-how.

Aquestes tècniques permeten incorporar certa perspectiva futura en tenir en compte els resultats operatius recents i les possibles tendències.

 

Comparació i selecció de mètodes

L’elecció del mètode adequat depèn de diversos factors, incloent-hi el tipus d’empresa, la situació financera actual i les perspectives futures. És crucial comptar amb una assessoria financera professional que pugui aplicar el mètode més adequat per a cada cas específic i que estigui preparat per defensar aquesta valoració en el procés de negociació.

Servei de valoració d’empreses a Senders Financers

Determinar quant val una empresa és un procés complex que requereix una anàlisi detallada i una comprensió profunda de múltiples factors financers i operatius. Des de Senders Financers, ens especialitzem en proporcionar valoracions precises i defensables, adaptades a les necessitats específiques de cada client.

La valoració d’una empresa ens ofereix una imatge estàtica d’una companyia en un moment concret, el valor del qual pot variar al llarg del temps. Aquest informe ens proporciona el rang de valor en què es pot situar un negoci, una empresa o els seus actius intangibles i es converteix en un instrument fonamental de negociació.

Aquest servei de Valoració d’Empreses que realitzem des de Senders Financers té com a objectiu:

 • Anàlisi prèvia a la valoració: factors interns i externs a l’empresa.
 • Examen de la capacitat econòmica per generar fluxos futurs per a l’empresa
 • Anàlisi dels elements tangibles i intangibles de què disposa l’empresa
 • Estimar el rang de valor en què es pot situar un negoci

A Senders Financers apostem per la professionalitat i la proximitat dels nostres serveis de consultoria financera per a empreses, facilitant així la gestió, la qualitat i els resultats dels nostres serveis exclusius per a tot tipus de negocis.

Posa’t en contacte amb nosaltres i t’assessorarem en tot moment.