Què és l’economia circular?

Què és l’economia circular?

El model de producció actual està tenint com a conseqüència que estiguem esgotant els nostres recursos naturals, és per aquest motiu que l’economia circular proposa un nou model de societat sostenible. Segons la Fundació per a l’Economia Circular,...
Consultoria financera Ajuntaments: classificació en “sector Administració Pública” o “sector Societats” a efectes del perímetre de consolidació de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Consultoria financera Ajuntaments: classificació en “sector Administració Pública” o “sector Societats” a efectes del perímetre de consolidació de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Si acudim a la definició de sector Administracions Públiques en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-95), que indica que formaran part de les «entitats dependents classificades en el sector Administracions Públiques», aquelles unitats...