En un món cada cop més conscient de la importància de protegir el nostre entorn, la legislació juga un paper crucial en la promoció de pràctiques sostenibles. En aquest context, la Llei 7/2022, del 8 d’abril, sobre residus i sòls contaminats, ha sorgit com un far d’esperança a l’horitzó de la conservació ambiental. Aquesta llei marca una fita important en el camí cap a una economia circular, que cerca minimitzar el malbaratament i maximitzar el valor dels recursos. En aquest article, explorarem en què consisteix aquesta nova llei, quines implicacions té per als ajuntaments i com l’article 11, especialment el punt 11.3, juga un paper fonamental en aquest canvi cap a una societat més sostenible.
 

En què consisteix la Llei 7/2022?

La Llei 7/2022 és una peça legislativa integral que aborda la gestió de residus i la contaminació del sòl a Espanya. Promulgada el 8 d’abril del 2022, aquesta llei té com a objectiu principal establir un marc normatiu sòlid per promoure la transició cap a una economia circular. L’economia circular es basa en la premissa de reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar materials i energia a tot el cicle de vida dels productes, per tal de minimitzar el malbaratament i l’impacte ambiental.

 

Quines són les implicacions per als Ajuntaments segons aquesta llei?

Els ajuntaments tenen un paper crucial en la implementació efectiva de la Llei 7/2022. Entre les principals responsabilitats que aquesta llei els atorga hi ha:

  1. Planificació i gestió de residus: Els ajuntaments han de desenvolupar plans integrals de gestió de residus que aborden la recollida selectiva, el tractament i l’eliminació adequada dels residus. Aquests plans han d’estar alineats amb els principis de l’economia circular, tot fomentant la reducció en origen, la reutilització i el reciclatge.
  1. Foment de l’economia circular local: Els ajuntaments tenen la tasca de promoure iniciatives que impulsin l’economia circular dins de les seves comunitats. Això pot incloure la creació d’incentius per a la reutilització de productes, el suport a projectes d’economia circular i la sensibilització pública sobre la importància de reduir el consum i el malbaratament.
  1. Vigilància i control ambiental: Els ajuntaments han de garantir el compliment de la legislació ambiental als seus territoris, duent a terme inspeccions i aplicant sancions en cas d’incompliment. Això és crucial per prevenir la contaminació del sòl i garantir la salut pública.

Segons l’article 11.3 de la Llei 7/2022, els Ajuntaments tenen l’obligació d’establir, en un termini de tres anys a partir de l’entrada en vigor de la llei, una taxa o, si escau, una prestació patrimonial de caràcter públic no tributària. Aquesta taxa o prestació ha de ser específica, diferenciada i no deficitària, i té com a objectiu permetre la implantació de sistemes de pagament per generació. A més, aquesta taxa o prestació ha de reflectir el cost real, directe o indirecte, de les operacions de recollida, transport i tractament dels residus, així com altres aspectes relacionats com la vigilància d’aquestes operacions, el manteniment i la vigilància posterior al tancament dels abocadors, les campanyes de conscienciació i comunicació, així com els ingressos derivats de laplicació de la responsabilitat ampliada del productor, de la venda de materials i denergia.

 

Informe tecnicoeconòmic per determinar el cost objectiu del servei de gestió de residus

La nostra proposta de serveis professionals es basa en la realització d’un informe tècnic econòmic que tingui com a finalitat determinar el cost objectiu del servei de gestió de residus (operacions de recollida, transport i tractament de residus) així com els ingressos derivats de la responsabilitat ampliada del productor, la venda de materials i energia ia partir d’ells, determinar la corresponent taxa o prestació patrimonial de caràcter públic no tributari (PPPNT) en el marc de la llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i terres contaminants per una economia circular.

 

Quina és la nostra metodologia?

El nostre servei de Senders Financers respecte a la gestió de residus d’Ajuntaments inclou un ampli espectre d’activitats i anàlisis. En primer lloc, es duu a terme una identificació del desequilibri financer existent, basada en la informació disponible. Això inclou la determinació dels ingressos i costos associats al servei, com ara la recollida selectiva, la recollida d’orgànics i residus restants, així com els costos de tractament de residus, tant directes com indirectes, i l’amortització de les inversions corresponents. També es descriuen els diferents centres de costos i la procedència dels ingressos.

A més, es fa una anàlisi detallada de l’Ordenança Fiscal de l’Ajuntament en qüestió, així com de les ordenances reguladores de les prestacions patrimonials públiques no tributàries (o taxa domiciliària) derivades de la prestació del servei de gestió de residus al municipi.

També es duu a terme un benchmarking amb municipis de característiques similars per identificar aspectes susceptibles de millora en relació amb la recaptació municipal en relació amb la prestació patrimonial pública no tributària “domiciliària” (o taxa domiciliària) i la taxa “comercial”.

Com a pas final, es procedeix a la identificació del cost real de les operacions de recollida, transport i tractament de residus, així com dels ingressos derivats de laplicació de la responsabilitat ampliada del productor, la venda de materials i energia. A partir d’aquestes dades, es determina la corresponent prestació patrimonial pública no tributària per la prestació del servei de gestió de residus municipals que cal aplicar, així com possibles bonificacions per pràctiques diverses, com ara el compostatge domèstic o unitats familiars en risc d’exclusió social.

En resum, Senders Financers ofereix un servei complet que abasta des de l’anàlisi financera fins a la identificació de millores i recomanacions per a la gestió de residus municipals, basat en la documentació proporcionada per l’Ajuntament i en fonts d’informació pública quan calgui.

 

A Senders Financers apostem per la professionalitat i la proximitat dels nostres serveis de consultoria financera per a Ajuntaments, facilitant així la gestió, la qualitat i els resultats dels nostres serveis exclusius per a Ajuntaments.

Posa’t en contacte amb nosaltres i t’assessorarem en tot moment.