Durant el mes de maig s’han produït una sèrie de novetats en el nostre projecte entre les que destaquem les següents:

 

  • Nou servei de harmonització fiscal d’impostos, taxes i preus públics per Mancomunitats i/o Consells Comarcals

L’objectiu general d’aquest servei és proporcionar a les entitats locals (Mancomunitats de municipis i Consells Comarcals) una visió global de la situació fiscal de la regió a partir de la informació de les Ordenances Fiscals per així  poder facilitar l’activitat econòmica i productiva així com captar noves inversions empresarials, generar pràctiques sostenibles i/o generar ocupació entre d’altres.

Els informes d’harmonització fiscal analitzaran mitjançant taules i gràfiques aspectes com la mitjana fiscal dels municipis, la desviació existent, l’esforç fiscal relatiu o les bonificacions fiscals dels diferents municipis integrants que es considerin en relació als principals:

  •  Impostos municipals (IBI, IAE, IVTM, ICIO i IIVTNU)
  • Taxes per prestació de serveis (d’escombraries, llar d’infants, subministrament d’aigua, cementiri municipal, llicències urbanístiques, intervenció administrativa entre d’altres)
  • Taxes per utilització privativa de l’espai públic (estacionament de vehicles, ocupació terreny per obres, guals, taules i cadires, parades i barraques, quioscos entre d’altres)
  • Altres i preus públics

Esperem que el contingut i proposta del servei us resulti d’interès.

Nou servei de harmonització fiscal d’impostos, taxes i preus públics per Mancomunitats i/o Consells Comarcals

 

  • Inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i empreses classificades del sector públic (R.O.L.E.C.E.)

El passat 25 de maig de 2020 la Sotsdirecció General de Classificació de contractistes i Registre de Contractes, ens va notificar que havia efectuat la inscripció de l’empresa al Registre.

La inscripció, des del passat 9 de setembre de 2018, constitueix un requisit obligatori per a totes les empreses que es presentin a un procediment obert simplificat, i si bé Senders figura inscrita al RELI des de l’agost del 2019,  la inscripció al Registre ROLECE obre a Senders un major camp d’actuació en el qual oferir els seus serveis professionals.

 

  • Curs d’Economia Circular: nou model econòmic de producció i consum

 Dins la nostra decidida aposta per la formació i la sostenibilitat, el passat mes de maig ens vàrem inscriure al programa  Curs d’Economia Circular: nou model econòmic de producció i consum  en la modalitat on line a través del Instituto Superior del Medio Ambiente (ISM). El curs presenta un ampli ventall de continguts entre els que destaquen els principis de l’economia circular (en endavant “EC”), la implicació de les empreses i consumidores en l’EC, l’EC en el sector del tèxtil, l’EC en el sector del plàstic, l’EC en el sector de residus, Legislació en relació a l’EC entre d’altres.

El curs ens permetrà, juntament amb el treball dels nostres col·laboradors i experts en dret administratiu i enginyeria industrial, oferir un enfocament jurídic econòmic més sostenible i que cobreixi millor les necessitats d’assessoria dels nostres clients.