Consultoria financera Ajuntaments

Serveis de Consultoria Financera per a Ajuntaments

A Senders Financers estem especialitzats en la realització de diferents serveis d’assessorament i consultoria financera per a Ajuntaments enfocats al control de la gestió dels serveis municipal. Ens centrem en la realització d’estudis economicofinancers, auditories operatives, control financer i consultories perquè els governs locals puguin determinar quina és la millor forma de gestió dels seus serveis municipals.

El nostre compromís radica en el profund coneixement de les entitats locals per en base a la comprensió de la seva particular problemàtica aportar-los millores i solucions individualitzades que ens han fet mereixedors de la confiança d’entitats com l’Ajuntament de Caldes de Montbui, l’Ajuntament del Vendrell o l’Ajuntament de Matadepera, entre d’altres.

Els nostres serveis de Consultoria Financera per a Ajuntaments:

Auditoria i control FINANCER dels serveis públics prestats en gestió indirecta

Aquest servei està enfocat a fiscalitzar l’execució del servei de les empreses contractistes del servei i/o obra pública en relació al període de prestació. L’auditoria de control presenta un caràcter integral en la que s’efectua una revisió d’aspectes qualitatius i de compliment (plecs tècnics i administratius, oferta econòmica, contracte administratiu) així com d’aspectes quantitatius (revisió dels expedients de revisió de tarifes, comptes d’explotació associats al servei, cost objectiu del servei). Des de Senders Financers comptem amb experiència en la realització d’auditories referents al servei d’aigua potable, de neteja viària, de gestió de residus, d’escoles bressol, d’instal.lacions esportives, de deixalleria, de cementiri, de sanejament entre d’altres.

L’abast dels nostres serveis inclou:

 • Planificació i anàlisis del contracte.
 • Avaluació del compliment amb el marc normatiu associat a la prestació del servei (Oferta econòmica, Plecs Tècnics i Administratius, Contracte Administratiu i modificacions posteriors, Reglament del Servei, Actes de la Comissió de Seguiment).
 • Revisió i avaluació dels diferents expedients de revisió de tarifes presentats pel contractista del servei.
 • Procediments substantius d’auditoria en relació als comptes d’explotació associats al servei.
 • Determinació del cost objectiu del servei.
 • Propostes de millora del servei i recomanacions.

Estudis econòmico-financers per contrastar la millor fórmula de gestió dels serveis municipals (gestió directa o indirecta)

Existeix en els últims anys un fort debat sobre quina és la millor forma de gestió dels serveis públics municipals (directa o indirecta). És responsabilitat de les Corporacions Locals, entre d’altres funcions, fer funcionar de la manera més eficient possible tots els serveis del municipi per satisfer les demandes dels ciutadans. En un marc que garanteix la inequívoca titularitat pública dels serveis i del seu control, l’Ajuntament haurà d’escollir un model de gestió, públic o privat. Preparem informes de modelització econòmica – financera que contrasten les diferents opcions de gestió del servei i permeten a la Corporació determinar quina és la millor forma de gestió dels serveis municipals en favor dels seus ciutadans.

L’abast dels nostres serveis inclou:

 • Anàlisi de les característiques del servei, prestacions incloses, identificació de costos i necessitats de béns i instal.lacions associades.
 • Identificació de les diferents formes de gestió del servei considerades i definició d’hipòtesis de treball.
 • Modelització econòmica – financera del servei a través d’empreses contractistes (gestió indirecta).
 • Modelització econòmica – financera del servei a través d’empresa pública municipal (gestió directa).
 • Modelització econòmica – financera del servei a través de l’Ajuntament (gestió directa).
 • Modelització econòmica – financera del servei a través d’altres ens com p.e. consorcis (gestió indirecta).
 • Contrastació d’opcions i conclusions del treball.

Preparació d’estudis de viabilitat econòmico financera per a la DETERMINACIÓ DEL COST OBJECTIU DEL SERVEI I LA SEVA POSTERIOR licitació

Com a pas previ a la licitació mitjançant contracte de serveis públics municipals, és necessari disposar d’un document / memòria econòmica que analitzi els costos d’explotació associats al servei així com els seus ingressos (si existeixen) i permeti valorar la viabilitat econòmica per ser gestionats. L’estudi de viabilitat econòmico financera té per objectiu determinar el pressupost anual dels serveis objecte d’estudi així com identificar-ne i estimar-ne els seus components (despeses, inversions i ingressos) amb el major detall possible així com donar compliment, quan per la naturalesa del servei apliqui, a l’article 285.2 de la LCSP. L’abast dels nostres serveis inclou:
 • Planificació, entesa i anàlisis del contracte de serveis.
 • Anàlisis de sèries temporals i dades històriques del servei.
 • Identificació i descomposició dels costos de personal associats al servei (cost de personal directe, indirecte, altres costos de personal).
 • Identificació i descomposició dels costos de vehicles i equips accessoris al servei (amortització de vehicles, lloguer d’instal·lacions, combustible, reparacions i manteniment, assegurances…).
 • Identificació d’altres costos del servei (despeses generals, benefici industrial, IVA).
 • Identificació, si aplica, dels ingressos associats al servei.
 • Determinació del cost objectiu del servei.

Informes econòmics per l’establiment de taxes i preus públics

L’objecte d’aquest servei consisteix en avaluar la quantia de les taxes per tal de donar compliment al que estableix l’article 24.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en quant a què el seu import no podrà excedir del cost dels serveis. Alhora pretén donar suport als Ajuntaments en relació a l’article 25 del TRLRHL que determina l’obligatorietat d’elaborar un informe – estudi econòmic com a pas previ a l’aprovació de l’ordenança fiscal corresponent.
En referència a l’import dels preus públics, s’ha de donar compliment al que estableix l’article 44 del TRLRHL en relació a que haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada. L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics, estableix que tota proposta d’establiment o modificació de la quantia dels preus públics ha d’estar acompanyada d’una memòria econòmic financera que justifiqui l’import dels preus que es proposin i el grau de cobertura financera dels costos corresponents.

Els informes, juntament amb donar compliment a l’establert per llei, tenen per finalitat::

 • Identificació i comprensió de la diferent tipologia d’activitats (principals, auxiliars, de direcció i administració general…)
 • Comprensió dels diferents sistemes i subsistemes (de gestió de personal, de gestió d’inventari i de gestió d’immobilitzat) de la comptabilitat que afecten en l’obtenció de dades.
 • Determinar els criteris o variables adoptats per tal de determinar el grau de cobertura de la taxa / preu públic.
 • Identificar els costos directes i indirectes associats a la prestació dels serveis així com identificar-ne els ingressos.
 • Quantificar els costos directes imputables així com, mitjançant criteris de comptabilitat analítica, la part proporcional dels costos indirectes susceptibles d’imputació.
 • Estimar i quantificar els ingressos previstos.
 • Concloure en relació al grau de cobertura de la totalitat de costos imputables als serveis /activitats de les diferents taxes / preus públics

Altres informes econòmics

 • Informes pericials
 • Elaboració de diagnòstic i posteriors plans de millora, prestant assistència tècnica en la seva implantació
 • Consultoria i assistència tècnica en concessions, concursos i serveis del sector

Servei d’harmonització fiscal d’impostos, taxes i preus públics per Mancomunitats i/o Consells Comarcals

L’objectiu general d’aquest servei és proporcionar a les entitats locals (Mancomunitats de municipis i Consells Comarcals) una visió global de la situació fiscal de la regió a partir de la informació de les Ordenances Fiscals per així poder facilitar l’activitat econòmica i productiva així com captar noves inversions empresarials, generar pràctiques sostenibles i/o generar ocupació entre d’altres.

Els informes d’harmonització fiscal analitzaran mitjançant taules i gràfiques aspectes com la mitjana fiscal dels municipis, la desviació existent, l’esforç fiscal relatiu o les bonificacions fiscals dels diferents municipis integrants que es considerin en relació als principals:

 • Impostos municipals (IBI, IAE, IVTM, ICIO i IIVTNU).
 • Taxes per prestació de serveis (d’escombraries, llar d’infants, subministrament d’aigua, cementiri municipal, llicències urbanístiques, intervenció administrativa entre d’altres)
 • Taxes per utilització privativa de l’espai públic (estacionament de vehicles, ocupació terreny per obres, guals, taules i cadires, parades i barraques, quioscos entre d’altres)
 • Altres i preus públics

Control financer de gestió dels serveis municipals

Els nostres serveis de consultoria financera especialitzats en el control financer i econòmic de la gestió dels serveis municipals, es caracteritzen per estar centrats en la prestació de serveis professionals amb una recerca i actualització contínua per a poder proporcionar solucions integrals com auditories operatives de gran valor als Ajuntaments i/o als seus organismes dependents i associats.

A Senders Financers apostem per la professionalitat i la proximitat dels nostres serveis de consultoria financera per a Ajuntaments, facilitant així la gestió, la qualitat i els resultats dels mateixos.

Addicionalment, un dels serveis que també oferim als Ajuntaments és la preparació de memòries i informes econòmics per a la licitació de serveis municipals identificant d’una forma eficaç, coherent i al detall els diferents costos, inversions i ingressos associats al servei objecte d’anàlisi.

Consultoria Economia del Bé Comú

A Senders Financers apostem també per la realització de serveis com  Consultories i Auditories enfocades a la implementació de l’Economia del Bé Comú. Implementació d’un model econòmic sostenible basat en els valors de solidaritat, sostenibilitat ecològica, justícia social, transparència i participació democràtica per a mesurar l’aportació de les entitats locals al Bé Comú.

Últims projectes realitzats

Què diuen de nosaltres?

Ens plau recomanar a Senders Financers pel bon desenvolupament de les feines que han estat realitzant per nosaltres en els últims 4 anys. Coneixem molt bé al seu equip i podem assegurar que és una empresa molt responsable, fiable, estable i competent, amb un tracte humà que sobrepassa les responsabilitats de les tasques encomanades. Per tot l’anterior només podem dir que estem molt agraïts de treballar amb ells

Eloi Sarsanedas

Madcoms Networks

Només puc dir coses bones de Senders financers, amb l’Andreu al capdavant. Des del primer dia veus que estàs en bones mans i que la persona que tens al davant és un gran professional, que t’assessora i et soluciona els problemes. Vull dir també, ja que crec que no es pot deixar de banda, que és una magnífica persona i això és un valor afegit impagable.

Enri Carbonell

Campus Universitari Igualada – UdL

La seva definició com a equip de treball es diu en 5 adjectius: honrats, treballadors, eficients, resolutius, competents i sobretot, l’Andreu, és molt bona persona, sense cap dubte confio el 100% en encomanar-li feines de la seva competencia.

Javier Peralbo

Professional Autònom. Manteniment d'edificis i instal.lacions