És alta la tarifa del servei d’aigua potable al nostre municipi? Estem aplicant un preu de menjador massa baix a la nostra escola bressol i per altra banda s’hauria de reduir la quota d’escolaritat? S’ha de crear algun nou preu públic per recuperar algun cost?

Són múltiples els contractes i concessions de serveis en els que pel mer transcurs del temps i el canvi de circumstàncies respecte la situació inicial, s’ha perdut la perspectiva i el control financer del servei i resulta complex determinar, en l’actualitat, si el preu que paga l’usuari final del servei guarda correl·lació amb el “cost objectiu del servei”.

 

 

Quins passos s’han de seguir per poder determinar el cost objectiu d’un determinat servei?

1. Prèviament cal una contextualització del servei. Analitzar el contracte administratiu, els Plecs Tècnics i Administratius que apliquen, la oferta econòmica que va presentar el contractista, expedients i revisions de tarifa existents entre d’altres.

2. Obtenció de la darrera informació financera i de gestió: Pels diferents costos associats a les activitats del servei s’ha de recopil.lar informació financera (sumes i saldos de la comptabilitat) i de gestió (p.e. afluència d’usuaris a l’escola bressol i dedicació en temps del professorat a les activitats, rendiment del servei d’aigua per citar alguns exemples) corresponent al darrer període amb dades disponibles.

3. Indagació de la procedència i aplicabilitat de canvis respecte darrera informació disponible: Avaluació de l’existència de noves circumstàncies a tenir en compte (p.e. increments salarials del Conveni Col·lectiu, noves lleis d’imminent aplicació) així com consideració de circumstàncies existents en el passat que s’hagin de tenir en compte en la projecció i que no s’haguessin tingut presents en el passat (p.e. determinades despeses indirectes del personal de l’Ajuntament)

4. Contrastació amb personal tècnic del gestor del servei així com de l’Ajuntament del caràcter objectiu dels costos: A partir de la informació obtinguda en les anteriors fases, s’ha de contrastar amb el personal del gestor del servei i l’Ajuntament l’aplicabilitat de les diferents partides de cost per l’exercici n+1 i s’han d’aplicar els corresponents ajustos i regularitzacions si procedeix.

5. Classificació dels costos. Una vegada determinats i contrastats els potencials costos del servei aplicables per l’exercici n+1 s’ha de procedir a la seva classificació segons el portador de cost (Ajuntament o gestor del servei), segons l’element de cost corresponent (p.e. despesa de personal directa, costos de menjador, altres despeses del servei…), en funció de l’horitzó temporal dels costos (costos corrents / d’explotació o bé costos de capital com les amortitzacions) o bé, en funció de la vinculació i dedicació al servei (costos directes i indirectes)

 

6. Identificació de la clau de repartiment. Existeixen elements de cost que el seu repartiment serà exclusiu a alguna de les activitats del servei (p.e. costos d’aprovisionaments, que correspondria la seva assignació 100% a l’activitat menjador). No obstant això, existeixen altres elements de cost que s’han de repartir entre més d’1 activitat (p.e. el cost del personal educador que presta a menjador, acollida i escolaritat). Per aquests darrers casos en que existeix més d’una activitat “beneficiaria” cal identificar alguna clau de repartiment com podria ser la dedicació horària a cada activitat per part del personal educador.

 

7. Aplicació de la clau de repartiment a cada activitat.  L’anterior fase ens proporciona un coeficient o percentatge de repartiment a cada una de les activitats (p.e. escolaritat, matrícula, material, menjador i acollida)  que s’ha d’aplicar a un determinat cost (p.e. cost de la llum) i obtenir-se el corresponent cost per activitat

8. Obtenció del cost objectiu per activitat i segons portador de cost. Com a fase final, s’obtindrà, tant pel que fa als costos de l’Ajuntament com pel que fa als del gestor del servei, el cost objectiu global del servei així com l’individualitzat per activitats (menjador, escolaritat, acollida, matrícula, material escolar en el cas de l’exemples d’escoles bressol). La consolidació dels costos de l’Ajuntament i del gestor del servei, ens proporcionarà el cost global “objectiu del servei.

L’obtenció del cost objectiu del servei i en aquells serveis com les escoles bressol, l’obtenció dels costos objectiu per “subactivitat” resulta d’especial transcendència ja que ens permet agafar una perspectiva del servei, ens facilita la presa de decisions així com contribueix a una òptima assignació dels recursos. Si requereixes de qualsevol tipus de suport en la determinació del cost objectiu d’algun dels teus serveis municipals per finalització de contracte, per augment no justificat del preu del servei en els darrers anys o qualsevol altre motiu, des de Senders Financers som especialistes en la prestació de serveis d’auditoria i control de serveis municipals.