La llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, entre les seves novetats presenta una perspectiva de contractació responsable i dirigida al foment de la contractació pública sostenible així com de les entitats de l’Economia Social. En aquest sentit, l’artícle 202 referent a “Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, ètic, mediambiental o d’un altre ordre” en resulta una clara evidència.

La contractació pública representa una gran proporció del consum (entorn al 20%) i pot suposar un motor clau en relació a assolir una economia sostenible, hipocarbònica, eficient en l’ús de recursos i competitiva mitjançant la contractació pública ecològica.

Les estrategies per assolir l’anterior són diverses i és poden aplicar, tant en l’àmbit de producte, com en el de serveis i inclús d’ecosistemes o territorial. En general, es poden definir 4 estrategies de promoció de l’economia circular a través de la contractació  en funció del seu grau d’innovació i/o complexitat:

En cada una de les estrategies mencionades anteriroment es poden fomentar tots o alguns dels principis o aspectes perseguits en una economia circular i sostenible com serien la durabilitat, la eficiència dels recursos, la reutilització, la reparació / reequipació, el reciclatge i la utilització del reciclatge. Seguidament presentem cada aspecte amb un major detall i exemples:

 

 • Garantir la qüalitat i durabilitat

Per fer un ús eficient dels recursos és important evitar l’ús de productes de «usar i llençar» i augmentar la vida útil dels béns adquirits o usats, garantint la seva qualitat i durabilitat. Per això, en la compra i contractació s’haurà de requerir:

 • Estàndards de qualitat i durabilitat dels productes.
 • Majors terminis de garantia i disponibilitat de peces de recanvis.
 • Estàndards d’aptitud d’ús dels productes reciclats.

Això també s’ha de tenir en compte i incloure en els contractes de serveis -com els de leasing o renting- encara que l’administració no sigui la propietària dels béns adquirits.

 

 • Maximitzar l’ús eficient de recursos

Un altre dels aspectes de l’economia circular és l’ús eficient dels recursos, tant materials com energètics, hídrics o altres. Per a la seva promoció a través de la contractació pública, els ens hauran de:

 • Definir criteris ambientals i d’eficiència en les seves adquisicions basats en les certificacions ambientals i estàndards de producció sostenible.
 • Incorporar criteris relacionats amb els consums en la fase d’ús dels béns , obres i serveis.
 • Definir especificacions basades en rendiments o criteris funcionals que permetin aconseguir aquesta eficiència de formes més o menys noves.

 

 • Promoure la reutilització

La promoció de la reutilització de béns i materials pot fer-se, tant en l’àmbit intern a la mateixa Administració, com en l’extern per altres agents o un mix de tots dos; i en alguns casos pot requerir unes mínimes mesures de reparació, posada a el dia i / o despersonalització. Alguns dels criteris a introduir en la contractació per promoure la reutilització són:

 • Prescriure l’ús d’articles o materials reutilitzables.
 • Demanar la reutilització de materials, productes o les seves parts.
 • Fomentar l’ús compartit de les solucions.
 • Definir el lliurament de béns per a la seva reutilització una vegada fora de ús.

Aquest és un dels camps on s’estan obrint nous models de negoci de servitització o de retorn / recompra dels béns per donar-los una segona vida per al mateix o un altre ús sense perdre el seu valor. En aquests casos és especialment important assegurar la qualitat ambiental dels béns ja que la servitització, de per si, no garanteix la millora ambiental.

 

 • Fomentar la reestauració, reequipament i remanufactura

Quan un producte, infraestructura o construcció, o part d’elles, ha arribat a la fi de la seva vida útil aquests poden sotmetre a un procés d’actualització, renovació, recondicionament o remanufacturació que permeti la seva reutilització, retardant el moment en què sigui necessari el seu reciclatge. Per promoure aquests aspectes, des de la contractació pública es recomana:

 • Requerir incrementar la qualitat i característiques ambientals d’instal·lacions i equips existents.
 • Adquirir productes restaurats i / o remanufacturats
 • Definir el lliurament per a la reutilització dels béns un cop acabada la seva vida útil.

 

 • Assegurar la reciclabilitat i el reciclatge

 Per poder tancar el cicle dels materials i establir l’economia circular en què no es malgasten els recursos, s’ha de maximitzar el reciclatge dels productes. Per a això, és fonamental garantir la reciclabilitat dels materials, la seva correcta recollida selectiva i el seu adequat tractament i reciclatge. Els criteris a requerir a la compra i contractació que permetin fomentar aquests aspectes són:

 • La fàcil desmontabilitat dels productes en les seves parts i components.
 • L’ús de materials amb baixa toxicitat o perillositat per millorar la seva reciclabilitat.
 • Que els materials usats siguin altament reciclables i / o compostables.
 • Assegurar la correcta gestió, recollida selectiva i valorització dels residus

 

 • Comprar productes i materials reciclats

 Finalment, perquè tingui sentit el reciclatge de materials i s’obtingui el degut valor dels recursos recuperats (i es tanqui realment el cicle), hem d’adquirir i usar productes i materials reciclats. Això al seu torn generarà més demanda i ajudarà en els esforços a tancar els cicles dels materials. Per a això, en els contractes de subministraments, obres i serveis s’haurà de requerir:

 • Productes i materials amb alt contingut de material reciclat

 

L’assoliment de bons resultats i un impacte possitiu mitjançant la contractació pública circular i sostenible requereix d’una òptima planificació i estrategia així com dotar al procés de gradualitat.

 A Senders Financers realitzem serveis de Consultoria Jurídica per a Ajuntaments i els seus ens depedents enfocats a serveis com:

Si tens més dubtes i vols assessorament personalitzat, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres i des de Senders Financers t’assessorarem des del primer moment.