Dret administratiu

Serveis d’assessorament jurídic-legal

A Senders Financers treballem per a poder oferir diferents serveis d’assessorament jurídic per als Ajuntaments i els seus ens dependents (societats mercantils locals, organismes autònoms) en els quals s’engloben diferents àrees de treball com la preparació de documents jurídics per a la licitació de serveis, la realització d’Informes Jurídic-legals i serveis d’assessorament recurrent i no recurrent.

A Senders Financers tenim una sòlida i contrastada experiència en l’exercici del Dret Administratiu, assessorant les diferents entitats que formen part de l’Administració Pública.

Els nostres serveis d’assessorament jurídic-legal inclouen:

Assessorament i preparació de documents jurídics per a la licitació de sErveis municipals

En l’òptim desenvolupament dels serveis públics municipals i la possibilitat d’exercir un bon control per part de l’Administració concedent del servei és clau el redactat del marc normatiu associat al contracte d’obra i/o serveis. Prestem un assessorament integral que abasta tant la redacció pròpiament dels documents jurídics com la tramitació de l’expedient de contractació. 

L’abast dels nostres serveis pot incloure:

 • Planificació i anàlisis del contracte (consultes preliminars, lots, objecte del contracte…).
 • Preparació i redacció, si aplica, del projecte d’establiment del servei.
 • Preparació i redacció del Reglament del Servei.
 • Preparació i redacció del Plecs de Condicions Tècniques i Administratives.
 • Assessorament en les diferents fases de tramitació de l’expedient de contractació (publicació de l’anunci, termini de presentació d’ofertes, Mesa de Contractació, obertura de sobres, puntuació, adjudicació del contracte…)
 • Preparació i redacció del Contracte Administratiu.

Assessorament per la incorporació de clàusules socials i medi ambientals en l’administració pública

Des de Senders Financers apostem pels processos de Contractació Pública Socialment Responsables que permeten disposar d’eines de política social i de respecte al medi ambient que suportin la inserció laboral, el comerç just, la igualtat de gènere, la qualitat del treball, que fomentin la reducció de la “petjada ecològica” entre d’altres. D’aquesta forma les Administracions podran utilitzar els seus fons públics amb una verdadera orientació social i medi ambiental i de forma eficient.
Definim i entenem les clàusules socials i medi ambientals com la inclusió d’aquests aspectes, bé com a requisit previ (Reserva de Mercat), com element de valoració (Criteri d’Adjudicació), o com una obligació (Condició d’Execució).

L’abast dels nostres serveis inclou:

 • Planificació i anàlisis del contracte (consultes preliminars, lots, objecte del contracte…)
 • Prohibicions per contractar (normativa, anàlisis i proposta d’aplicació pràctica (clàusules))
 • Contractes reservats (normativa, anàlisis)
 • Etiquetes i certificacions socials (normativa, anàlisis i proposta d’aplicació pràctica (clàusules))
 • Criteris d’adjudicació (normativa, anàlisis i proposta d’aplicació pràctica (clàusules))
 • Condicions especials d’execució (normativa, anàlisis i proposta d’aplicació pràctica (clàusules))
 • Concerts socials (normativa i anàlisis)
 • Compliment i verificació (proposta d’un sistema de control i verificació complet, senzill i eficaç)

Servei d’assessorament jurídico legal recorrent a les empreses municipals

Aquest servei d’assessoria recorrent serveix a les empreses municipals per atendre a les necessitats sorgides de l’operativa diària de manera més eficient i pràctica. Aquest servei evita haver de recórrer en múltiples contractacions de servei a tècnics tercers i possibilitant l’assoliment de majors economies d’escala al permetre, l’assessoria recorrent, conèixer el dia a dia de l’empresa per part dels nostres professionals.

L’abast dels nostres serveis inclou:

 • Assessorament i atenció jurídica-legal de la societat
 • Assistència a les reunions de Consell d’Administració
 • Exercir la funció de Secretaria de la Junta General d’Accionistes
 • Elaboració i preparació d’informes, recursos, denúncies, contractes i dictàmens…

Informes jurídico–legals (no recorrents)

Aquest servei d’assessoria no recorrent, serveix a les empreses municipals amb necessitats puntuals sobrevingudes disposar d’un suport tècnic especialitzat. Senders Financers està especialitzat en col·laborar amb entitats privades i públiques prestant assistència com a Expert Independent en conflictes privats o judicials, preparem Informes Jurídic Legals objectius i independents per ser utilitzats per les Corporacions i ajudar-los a valorar adequadament la seva posició.

Informes d’urbanisme

Aquests informes pretenen garantir tots els fronts econòmic-jurídics que genera el planejament i la gestió urbanística (viabilitat econòmica de l’actuació, sostenibilitat econòmica de la Hisenda Municipal derivada de la nova actuació de creixement o de la remodelació urbana, valoració econòmica de la dispersió en el territori front la vertebració i cohesió del mateix, etc…).

Servei d’assessoria jurídic-legal

Gràcies al nostre suport tècnic especialitzat, totes les empreses municipals que el requereixin, podran comptar amb la nostra col·laboració per a la realització d’Informes Jurídic-Legals i atendre les diferents necessitats jurídiques sobrevingudes. Addicionalment, el nostre servei d’assessoria jurídic-legal recurrent serveix a les diferents empreses municipals per a atendre totes les necessitats sorgides de l’operativa diària de la manera més eficient i pràctica, així com prestar assistència als Consells d’Administració i exercir funcions de Secretaria

 El nostre servei d’assessorament jurídic i legal es caracteritza pel nostre rigor tècnic, professionalitat, confidencialitat i transparència. Valors constatables en la nostra filosofia empresarial i que plasmem de manera diària en la prestació dels nostres serveis.

A Senders Financers oferim serveis d’assessorament a empreses municipals i Ajuntaments que estiguin realitzant projectes de Contractació Pública gràcies al nostre servei d’assessorament integral (preparació de documents jurídics i tramitació de l’expedient de contractació per a la licitació de serveis municipals). A més, comptem amb un servei d’assessorament per a la incorporació de clàusules socials i mediambientals en l’Administració Pública conseqüència del nostre compromís amb la política social i respecte del medi ambient.

Realització d’informes d’urbanisme

A Senders Financers oferim també solucions en relació a la gestió urbanística a través de la realització d’informes d’urbanisme. Aquests informes tenen com a objectiu garantir tots els fronts econòmic-jurídics que implica el planejament i la gestió urbanística en les diferents entitats locals

Últims projectes realitzats

Què diuen de nosaltres?

Ens plau recomanar a Senders Financers pel bon desenvolupament de les feines que han estat realitzant per nosaltres en els últims 4 anys. Coneixem molt bé al seu equip i podem assegurar que és una empresa molt responsable, fiable, estable i competent, amb un tracte humà que sobrepassa les responsabilitats de les tasques encomanades. Per tot l’anterior només podem dir que estem molt agraïts de treballar amb ells

Eloi Sarsanedas

Madcoms Networks

Només puc dir coses bones de Senders financers, amb l’Andreu al capdavant. Des del primer dia veus que estàs en bones mans i que la persona que tens al davant és un gran professional, que t’assessora i et soluciona els problemes. Vull dir també, ja que crec que no es pot deixar de banda, que és una magnífica persona i això és un valor afegit impagable.

Enri Carbonell

Campus Universitari Igualada – UdL

La seva definició com a equip de treball es diu en 5 adjectius: honrats, treballadors, eficients, resolutius, competents i sobretot, l’Andreu, és molt bona persona, sense cap dubte confio el 100% en encomanar-li feines de la seva competencia.

Javier Peralbo

Professional Autònom. Manteniment d'edificis i instal.lacions