Dret administratiu

Assessorament i preparació de documents jurídics per a la licitació de sErveis municipals

En l’òptim desenvolupament dels serveis públics municipals i la possibilitat d’exercir un bon control per part de l’Administració concedent del servei és clau el redactat del marc normatiu associat al contracte d’obra i/o serveis. Prestem un assessorament integral que abasta tant la redacció pròpiament dels documents jurídics com la tramitació de l’expedient de contractació. 

L’abast dels nostres serveis pot incloure:

 • Planificació i anàlisis del contracte (consultes preliminars, lots, objecte del contracte…).
 • Preparació i redacció, si aplica, del projecte d’establiment del servei.
 • Preparació i redacció del Reglament del Servei.
 • Preparació i redacció del Plecs de Condicions Tècniques i Administratives.
 • Assessorament en les diferents fases de tramitació de l’expedient de contractació (publicació de l’anunci, termini de presentació d’ofertes, Mesa de Contractació, obertura de sobres, puntuació, adjudicació del contracte…)
 • Preparació i redacció del Contracte Administratiu.

Assessorament per la incorporació de clàusules socials i medi ambientals en l’administració pública

Des de Senders Financers apostem pels processos de Contractació Pública Socialment Responsables que permeten disposar d’eines de política social i de respecte al medi ambient que suportin la inserció laboral, el comerç just, la igualtat de gènere, la qualitat del treball, que fomentin la reducció de la “petjada ecològica” entre d’altres. D’aquesta forma les Administracions podran utilitzar els seus fons públics amb una verdadera orientació social i medi ambiental i de forma eficient.
Definim i entenem les clàusules socials i medi ambientals com la inclusió d’aquests aspectes, bé com a requisit previ (Reserva de Mercat), com element de valoració (Criteri d’Adjudicació), o com una obligació (Condició d’Execució).

L’abast dels nostres serveis inclou:

 • Planificació i anàlisis del contracte (consultes preliminars, lots, objecte del contracte…)
 • Prohibicions per contractar (normativa, anàlisis i proposta d’aplicació pràctica (clàusules))
 • Contractes reservats (normativa, anàlisis)
 • Etiquetes i certificacions socials (normativa, anàlisis i proposta d’aplicació pràctica (clàusules))
 • Criteris d’adjudicació (normativa, anàlisis i proposta d’aplicació pràctica (clàusules))
 • Condicions especials d’execució (normativa, anàlisis i proposta d’aplicació pràctica (clàusules))
 • Concerts socials (normativa i anàlisis)
 • Compliment i verificació (proposta d’un sistema de control i verificació complet, senzill i eficaç)

Servei d’assessorament jurídico legal recorrent a les empreses municipals

Aquest servei d’assessoria recorrent serveix a les empreses municipals per atendre a les necessitats sorgides de l’operativa diària de manera més eficient i pràctica. Aquest servei evita haver de recórrer en múltiples contractacions de servei a tècnics tercers i possibilitant l’assoliment de majors economies d’escala al permetre, l’assessoria recorrent, conèixer el dia a dia de l’empresa per part dels nostres professionals.

L’abast dels nostres serveis inclou:

 • Assessorament i atenció jurídica-legal de la societat
 • Assistència a les reunions de Consell d’Administració
 • Exercir la funció de Secretaría de la Junta General d’Accionistes
 • Elaboració i preparació d’informes, recursos, denúncies, contractes i dictàmens…

Informes jurídico–legals (no recorrents)

Aquest servei d’assessoria no recorrent, serveix a les empreses municipals amb necessitats puntuals sobrevingudes disposar d’un suport tècnic especialitzat. Senders Financers està especialitzat en col·laborar amb entitats privades i públiques prestant assistència com a Expert Independent en conflictes privats o judicials, preparem Informes Jurídic Legals objectius i independents per ser utilitzats per les Corporacions Legals i ajudar-los a valorar adequadament la seva posició.

Informes d’urbanisme

Aquests informes pretenen garantir tots els fronts econòmic-jurídics que genera el planejament i la gestió urbanística (viabilitat econòmica de l’actuació, sostenibilitat econòmica de la Hisenda Municipal derivada de la nova actuació de creixement o de la remodelació urbana, valoració econòmica de la dispersió en el territori front la vertebració i cohesió del mateix, etc…).

Últims projectes realitzats