L’economia circular proposa un nou model de producció i consum basat a compartir, llogar, reutilitzar, reparar, renovar i reciclar tot tipus de materials i productes existents, aconseguint com a principal benefici el poder estendre el cicle de vida dels productes. Per a les empreses també es poden produir nombrosos beneficis en la seva producció i rendibilitat si s’aposta pel model d’economia circular.

 

Què és l’economia circular?

Segons la Fundació per a l’Economia Circular, l’economia circular es defineix com un nou sistema econòmic i social que té com a principal objectiu “la producció de béns i serveis al mateix temps que redueix el consum i el desaprofitament de matèries primeres, aigua i fonts d’energia”.

Aquest nou model de producció i consum contrasta amb el model econòmic tradicional, el qual es basa en el concepte de “usar i tirar” i que requereix també d’utilitzar grans quantitats de materials i energia barats.

 

En què es basa l’economia circular?

L’economia circular es basa en tres principis clau:

  1. Preservar i millorar el capital natural, controlant existències finites i equilibrant els fluxos de recursos renovables.
  2. Optimitzar l’ús dels recursos, girant productes, components i materials amb la màxima utilitat en tot moment, tant en els cicles tècnics com en els biològics.
  3. Fomentar l’eficàcia del sistema, revelant i eliminant externalitats negatives.

En una economia totalment circular, el concepte de residus es minimitza en la mesura que sigui possible repensant i dissenyant acuradament productes i processos industrials perquè els recursos es mantinguin en ús en un flux perpetu…

 

Per què és necessari repensar l’economia lineal?

És necessari repensar l’economia lineal per diversos motius com:

  • Aprofitar les noves oportunitats de negoci.
  • Trobar solucions eficaces als desafiaments d’una població creixent.
  • Trobar solucions eficaces als desafiaments que planteja l’augment de les emissions de CO₂
  • La producció de residus i l’esgotament dels recursos.
  • Anticipar la demanda de nous clients en el marc de l’economia col·laborativa.
  • Servir a nous mercats (mercats C2C i C2B).
  • Utilitzar les tecnologies més actuals

D’acord amb l’últim informe del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (Pnuma), Amèrica Llatina i el Carib produeixen diàriament més de 500 mil tones d’escombraries, de les quals més del 90% no són reciclades. Aquests residus es generen principalment en els models d’economia lineal.

 

Models de negoci circulars, sostenibles i els seus beneficis

L’economia circular proporciona nombrosos avantatges socials com la reducció de la pressió sobre el medi ambient, el creixement econòmic i de l’ocupació, l’impuls a la innovació, l’estímul de la competitivitat o la millora de la seguretat en el subministrament de matèries primeres.

Moltes empreses han pres la decisió d’implementar aquest model en els seus processos productius pel fet que ajuda al creixement tant a nivell ambiental com financer. 

L’objectiu de l’economia circular és allargar la vida útil d’un producte, per la qual cosa les empreses han de centrar-se en la durabilitat dels seus productes per a generar menys residus, i també hauran de repensar aquests i els seus serveis tenint en compte la renovació, la reutilització, la reparació, la substitució, l’actualització, el condicionament i l’ús reduït de materials. 

Potenciant l’economia circular es reduiran els costos de producció, es millorarà la competitivitat i s’enfortirà la relació entre clients, col·laboradors i proveïdors. També es generarà ocupació i es reduirà el consum d’energia i l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.

 

En Senders Financers apostem per l’economia circular i a poder establir un nou model econòmic de producció i consum que pugui proporcionar a tots els ciutadans i consumidors de productes més duradors i innovadors, a més d’apostar per mecanismes sostenibles que ens ajudin a aconseguir una major qualitat de vida.