Són moltes les empreses que concorren com a licitadors a ofertes públiques, buscant ser adjudicataris de contractes que els ajudin a aconseguir els objectius econòmics que han establert. Però, encara que cada vegada més existeix un coneixement generalitzat dels processos de licitació pública, són moltes les empreses que encara desconeixen quins són els mecanismes que ens permeten defensar els nostres interessos en aquest àmbit.

Si parlem de l’àmbit de la contractació pública, és fonamental que coneguem l’existència dels documents més importants dins del procés de contractació amb el sector públic: el plec de Clàusules Administratives i el Plec de Prescripcions Tècniques.

T’expliquem tot el que has de saber a continuació:

 

Plec de clàusules administratives

El plec de clàusules administratives és un dels documents de més rellevància dins dels contractes del Sector Públic. Podem definir-lo com el document en el qual es recullen tots els aspectes que interessa conèixer de cara a la licitació del contracte com:

  • Els requisits de solvència econòmica i tècnica
  • Els criteris d’adjudicació
  • En alguns casos, els criteris de desempat

En el plec de clàusules administratives, es coneixerà tota la informació necessària per a saber les regles particulars de cada procediment de licitació, és a dir, els termes pels quals s’adjudicarà el contracte. A més, en el plec de clàusules administratives també es coneixen tots els aspectes fonamentals de cara a l’execució del contracte.

Un document fonamental en aquest procediment que resulta ser, bàsicament, el contracte que els licitadors signaran si se’ls adjudica finalment el mateix i les regles de joc de la licitació fins a arribar en el seu cas a aquest.

 

Plecs de prescripcions tècniques

Podem definir al plec de prescripcions tècniques com el conjunt de pautes tècniques que han de regir-se durant la realització de la prestació, així com la definició de les qualitats, condicions socials i ambientals. Per tant, inclou els aspectes mínims i requisits d’obligat compliment que han de reunir-se en les propostes dels licitadors per a continuar en la licitació. Podríem dir que el plec de prescripcions tècniques respon a “el que”, “el com” i “el quan”.

Aquest document té dues funcions ben diferenciades:

  1. La descripció de l’objecte del contracte i els requisits que permetran avaluar les ofertes
  2. Determinar els criteris mínims de compliment

Cal tenir en compte que, els Plecs de prescripcions tècniques tenen una naturalesa contractual i, per tant, vinculen tant a l’Administració com al contractista. A més, la presentació de l’oferta per part del licitador suposa la seva acceptació incondicionada.

 

Com interpretar correctament els plecs en contractació pública i preparar una oferta per aconseguir l’adjudicació?

Com hem pogut veure, tots dos plecs en contractació pública comporten un treball detallat molt important dins de cada expedient, amb el que cobra vital importància la seva redacció i tractament, els quals han de ser molt específics i especialitzats.

A Senders Financers prestem serveis de gestió de licitacions públiques per a empreses en els quals et facilitem l’accés als contractes públics, ajudant-te en tot el procés. La nostra labor des de Senders Financers comença amb un rigorós i detallat estudi i anàlisi dels Plecs amb el qual obtenir una visió sintetitzada de la licitació per a seguidament determinar les claus i estratègia per a guanyar la licitació.

Posa’t en contacte amb nosaltres i des de Senders Financers t’assessorarem en tot el procés de contractació perquè la teva oferta sigui l’adjudicatària.

 

 Servei d’elaboració de Plecs Tècnics i Administratius per a Ajuntaments

A nivell d’Ajuntaments, en Senders Financers prestem un servei d’assessorament integral que integra tant la redacció pròpiament dels documents jurídics (Plecs de Clàusules Administratives i Plecs de Prescripcions Tècniques) com el suport en tota la fase de licitació: assistència en la Mesa de contractació, així com, al personal tècnic implicat, avaluació de les ofertes dels licitadors, detecció de baixes anormals, validació de la documentació exigida a l’adjudicatari, redacció dels corresponents informes tècnics i legals, acords de la Mesa i òrgan de contractació, requeriments, notificacions i contracte a subscriure.