Cada vegada és més evident que els diferents reptes, econòmics, mediambientals, climàtics, demogràfics, socials als quals s’enfronten les zones urbanes estan interrelacionats i l’èxit del desenvolupament urbà sol pot aconseguir-se a través d’un enfocament on s’integrin els diferents motors socials, econòmics i mediambientals per a desenvolupar ciutats i àrees urbanes més sostenibles, justes, responsables i viables.

 

Què és el Desenvolupament Urbà Sostenible?

El terme “Desenvolupament Urbà Sostenible” fa referència a la millora a llarg termini i duradora de les condicions ambientals, socials i econòmiques d’una àrea urbana.

Un objectiu de fomentar àrees urbanes més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient que té molt en compte les dades que podem obtenir d’informes en el qual s’estima que, actualment, el 56% de la població global viu en entorns urbans, esperant-se que aquesta xifra augmenti fins al 70% en 2040.

El ràpid creixement de les ciutats i de la seva població planteja nombrosos desafiaments vinculats a aspectes imprescindibles per a la vida urbana: serveis i infraestructures, sistemes de transport, accés a l’habitatge, qualitat i seguretat dels assentaments urbans, etc. A més, cal tenir molt en compte que l’expansió urbana té impactes sobre l’entorn natural en la qual aquestes se situen.

 

Els beneficis del Desenvolupament Urbà Sostenible

La planificació urbana, és a dir, la forma en la qual es distribueix l’espai urbà és clau a l’hora de visualitzar i enfocar l’estructura i funcionament de les ciutats i si es duu a terme una planificació urbana sostenible, que posi en el centre les necessitats dels ciutadans i integri la perspectiva de sostenibilitat en els processos, pot ajudar a desenvolupar solucions urbanes que siguin capaces de fer front als reptes ambientals, socials i econòmics que es presenten en el mitjà termini i ajudar al fet que aquestes siguin capaços d’adaptar-se als mateixos (ser més resilients).

Les ciutats compactes i ben planificades, que combinen funcions residencials, comercials, espais públics i habitatges assequibles poden millorar l’economia local, la salut pública i el medi ambient.

   

Quins són els elements fonamentals del Desenvolupament Urbà Sostenible?

1. Mobilitat

La mobilitat urbana està clarament relacionada amb molts dels reptes presents a les ciutats: contaminació, emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, problemes de salut, soroll, accidentalitat…

Apostar per una mobilitat més sostenible comporta beneficis econòmics, socials i ambientals molt rellevants per als entorns urbans a nivell global a través d’apostes i solucions com les Ciutats compactes (ciutats amb major activitat econòmica i social en un menor espai físic on s’utilitza més el transport públic, es fan més trajectes a peu, hi ha menys cotxes, menys contaminació…), Ciutat dels 15 minuts, foment del transport públic o el Carsharing (lloguer temporal de vehicles).

 

2. Zones Verdes

Una planificació urbana reeixida és també aquella que incorpora i estableix zones verdes, com a parcs, jardins o arbratge, i zones blaves (com a fonts, llacs o cursos d’aigua), com a part dels espais públics.

Són molts els beneficis de les zones verdes i entorns naturals sobre les ciutats com els beneficis ambientals, de salut, socials, econòmics, etc.

L’Organització Mundial de la Salut ha assegurat que es necessita almenys un arbre per cada tres habitants, un mínim d’entre 10 i 15 metres quadrats de zona verda per habitant i que és necessari enfortir una xarxa d’aquests espais que sigui accessible a no més de 15 minuts des de cada habitatge.

 

3. Canvi Climàtic

Les ciutats contribueixen de manera evident a incrementar l’impacte del canvi climàtic a global. Els nuclis urbans generen entorn del 70% de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle a nivell global i aconsegueix gairebé el 80% si incloem les emissions indirectes generades pels ciutadans.

Avançar cap a ciutats zero emissions implicarà innovar en diversos àmbits d’actuació com els edificis, infraestructures verdes urbanes, transport, consum d’energia, indústria i tecnologia.

 

4. Energía

L’energia és un dels factors més importants per al desenvolupament, ja que es necessita en el transport, la indústria, les activitats comercials, els edificis, la distribució d’aigua o la producció d’aliments, activitats, moltes d’elles, que tenen lloc directament a les ciutats.

Les solucions destacades a les ciutats passen per apostar per les energies renovables, edificis ultraeficients, connectats i una infraestructura d’energia intel·ligent.

 

5. Construcció i Edificació

El sector de la construcció és un dels majors consumidors d’energia a Europa, un dels més demandants quant a l’ús de matèries primeres i responsable de més d’un terç de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle de la Unió Europea.

Les solucions destacades a les ciutats en funció de la construcció i l’edificació passen per apostar per la renovació i rehabilitació de la infraestructura, la generació de noves polítiques, regulacions i incentius que impulsen al sector privat a innovar en els seus productes i la instal·lació de solucions eficients en els edificis públics.

 

6. Salut

Les ciutats, en funció de la seva configuració i planificació, influeixen de manera més o menys directa en la salut dels seus ciutadans. Segons l’OMS, la contaminació de l’aire és un factor de risc per a les malalties respiratòries i cardiovasculars agudes i cròniques i estima que el 92% de les persones que viuen en ciutats no respiren un aire net.

Per aquest motiu, les solucions destacades de les ciutats en l’àmbit de la salut passen per la creació de zones de baixes emissions (ZBE), la promoció del desenvolupament de zones per als vianants segures, creació de carrils bici, a més d’infraestructures verdes urbanes.

 

Senders Financers estem compromesos amb els ODS i apostem per les ciutats i comunitats sostenibles (ODS 11) i a poder establir un nou model econòmic de producció i consum que pugui proporcionar a tots els ciutadans i consumidors de productes més duradors i innovadors, a més d’apostar per mecanismes sostenibles que ens ajudin a aconseguir una major qualitat de vida.