Durant el mes de gener s’han produït una sèrie de novetats a Senders Financers entre les que destaquem les següents:

 

  •  Versió de la web en castellà

Des de finals de gener ha entrat en funcionament la versió en castellà de la nostra web https://www.sendersfinancers.com/es/ així que a partir d’ara, els usuaris que hi accedeixin podran escollir entre l’idioma català i el castellà.

 

  • RD 424 / 2017 de control intern de les Entitats del Sector Públic Local

L’1 de juliol de 2018 va entrar en vigor el Real Decret 424/2017, de 28 d’abril, en base al que es regula el règim jurídic de control intern  en les entitats del Sector Públic Local. El seu principal objectiu és permetre una gestió més eficaç, homogènia i transparent dels òrgans de control intern i serà d’aplicació a la totalitat d’entitats que conformen el sector públic local (la pròpia entitat local, organismes autònoms, EPEL’s, societats mercantils…)

 El model de control intern de les Entitats Locals pivota al voltant de la funció Interventora i del control financer que pot ser realitzar-se, aquest darrer,  amb control permanent i amb auditoria pública (auditoria de comptes, auditoria de compliment i auditoria operativa)

És clau per efectuar un òptim control intern efectuar un anàlisis sensibilitzat que s’adapti a la realitat i riscos de l’Ajuntament i corresponents ens dependents. Donat que per l’any 2020 s’haurà de realitzar de manera obligatòria i) l’anàlisi de riscos (inherent, analític, de control intern…) de les diferents Àrees i Centres Gestors de l’Ajuntament (Gestió de personal,  Compres i Contractació, Endeutament…) i ii) a partir, de l’anterior anàlisi, preparar el Pla Anual de Control Financer, es fa necessari anticipar-se i treballar en la seva implementació i disseny.

Des de Senders Financers, estem treballant perquè de manera imminent es pugui ampliar la nostra oferta de “Consultoria Financera Ajuntaments” i incorporar el servei de “control intern de les Entitats  del Sector Públic Local”.

 

  • Darreres incorporacions laborals

A mitjans de gener vàrem ampliar plantilla laboral amb la incorporació d’una persona que ens donarà recolzament en tasques administratives. Donem la benvinguda a aquesta darrera incorporació que suposarà una important contribució al desenvolupament del projecte.