Un correcte control financer ens pot ajudar a determinar quina és la situació actual de la nostra empresa i en la presa de decisions futures. Tot això gràcies a l’estudi de l’estat financer mitjançant diferents indicadors que ens ajuden a analitzar la rendibilitat, la liquiditat, els actius i els passius de l’empresa.

 

La importància del control financer en l’empresa

L’anàlisi o control financer suposa una de les activitats més rellevants per a qualsevol mena de pime, ja que aquelles que l’implementen d’una forma correcta i controlada poden comptar amb plans de negoci millor plantejats i es converteixen en organitzacions capaces de reaccionar amb antelació a canvis imprevistos.
Amb un bon control financer es poden detectar errors tant en pressupostos com en les línies estratègiques i, d’aquesta manera, es pot dissenyar i ajustar la tàctica/estratègia de l’empresa. És el punt de referència fonamental que permet mantenir un equilibri pressupostari.

 

Objectius del control financer

Com hem vist anteriorment, el control financer es converteix en un instrument de supervisió de les finances de l’empresa i ens serveix per a conèixer les despeses, controlar els comptes i d’on procedeixen els ingressos. Tot això amb el principal objectiu de prevenir irregularitats i imprevistos i, en cas de trobar-los, donar l’oportunitat en un període de temps curt a prendre les decisions més adequades per a poder corregir-ho.

 

#1. Control de costos

Quan s’aplica un correcte control financer l’organització aconsegueix estalviar costos, ja que es coneix de primera mà quins són tots els costos, a on va els diners i poder identificar i reduir millor les despeses més prescindibles.

#2. Identificació de mesures correctores

Una correcta aplicació del control financer en una empresa ens pot servir per a detectar desviacions o situacions imprevistes en els pressupostos, la qual cosa ens pot ajudar a millorar el control pressupostari futur.

#3. Millor supervisió d’ingressos i despeses

Si coneixem amb antelació els possibles errors i desajustaments del pla econòmic i financer de la nostra empresa podem adoptar amb la major antelació possible les accions correctives i les mesures preventives necessàries.

#4. Optimitzar els recursos econòmics de l’empresa

L’elaboració de pressupostos per al correcte ús dels recursos disponibles i la prevenció de fugides de fons. Tot això contribuirà a aconseguir maximitzar el benefici i a la creació d’una sòlida base econòmica que permeti garantir la supervivència de l’empresa.

 

Com ajuda el control financer en la presa de decisions?

L’agilitat en el control financer es tradueix en l’agilitat de les pimes en la seva presa de decisions, tant financeres com operatives. Amb el control financer s’eviten sorpreses en el moment del tancament del període fiscal(mensual, trimestral…). És la millor manera de detectar desviacions sobre pressupostos i línies estratègiques i actuar sobre les mateixes a fi de compensar-les, equilibrar-les i corregir-les.

A nivell de polítiques d’inversió, un correcte control financer ens permet a mitjà i llarg termini avaluar les polítiques relacionades amb les futures decisions d’inversió i controlar l’endeutament relacionat amb aquestes inversions.

Per tant, el control financer ens ofereix una visió tant del conjunt de l’empresa com per departaments, la qual cosa permet conèixer l’estat financer de l’empresa, actuar sobre el focus específic del problema i sobre la presa de decisions futures que tinguin a veure amb el pressupost financer d’aquesta. D’aquesta manera, possibilita un control financer de tots els nivells de l’organització: estratègic, operacional, d’inversions, etc.

 

Servei de Consultoria Financera per a Empreses

En Senders Financers duem a terme serveis financers per a empreses que et permetran obtenir tot el coneixement, anàlisi i control dels costos de la teva empresa, a més de poder determinar el valor de mercat més probable per al teu negoci o l’elaboració d’Estudis i Anàlisis de Despeses que et permetran realitzar una òptima planificació i seguiment de l’operativa del teu negoci i projecte.

En Senders Financers apostem per la professionalitat i la proximitat dels nostres serveis de consultoria financera per a Empreses, facilitant així la gestió, la qualitat i els resultats dels nostres serveis exclusius per a empreses.

Posa’t en contacte amb nosaltres i t’assessorarem en tot moment.