Saps quant val la teva empresa o ets capaç de calcular el valor del teu negoci? Són molts els empresaris que desconeixen completament quin és el valor real de la seva empresa i conèixer això és clau per a tenir en compte uns dels indicadors més importants.

Què és la valoració d’una empresa?

Podríem definir la valoració d’una empresa com el procés pel qual es calcula el valor real de la companyia, aplicant tant criteris tècnics com financers, a més d’avaluar els resultats de l’empresa per a aconseguir l’estimació del valor de mercat de l’empresa o negoci.
Una vegada realitzada la valoració de l’empresa, l’empresari té a la seva mà un instrument bàsic i imprescindible per a poder abordar qualsevol tipus de negociació i situacions com:
• Operacions de compravenda
• Ampliacions de capital
• Sortida/entrada de socis
• Divorcis, herències i testaments
• Fons d’inversió
• Processos d’arbitratge i plets
• Venture capital
• Planificació estratègica

Per què és necessari conèixer quin és el valor real de l’empresa?

La valoració d’una empresa permet, no sols determinar el valor de mercat més probable, sinó també mesurar l’eficàcia en la gestió i definir polítiques i accions encaminades a la creació de valor. Per tant, tot empresari ha de conèixer quin és el valor de la seva empresa en tot moment i no sols en una operació de compravenda.
Per a qualsevol empresari, la seva empresa és una de les parts més importants del seu patrimoni, sent de vital importància conèixer el valor. A causa de la crisi, hi ha multitud d’empresaris que volen vendre les seves empreses, però desconeixen el valor intrínsec dels seus negocis.
Cal tenir en compte que les valoracions de l’empresa s’han de fer amb una certa regularitat, ja que amb el temps es poden obtenir valoracions amb nous fets i notícies rellevants que facin que l’empresari hagi de replantejar-se o actualitzar la valoració que té del seu negoci.

Qui intervenen en la valoració de l’empresa?

En el procés de valoració de l’empresa poden coexistir diferents participants com:
– Propietaris o socis
– Directius de l’empresa, gestors o administradors
– Inversors o compradors
– Assessors directes de l’empresa i indirectes
Com a norma general, cada part opta per realitzar la valuació de l’empresa amb un o diversos mètodes de valoració, a partir dels quals cada part arriba a les seves pròpies valoracions.

Mètodes de valoració d’empreses

Existeixen diferents mètodes de valoració d’empresa que es poden dividir segons l’àrea en la qual s’enfoqui:
• Per a valorar segons el balanç: aquí ens trobem amb alguns mètodes de valor en llibres, valor comptable ajustat i valor de liquidació.
• Basats en el compte de pèrdues i guanys: es destaquen els mètodes de beneficis nets, càlcul de múltiples del EBITDA, múltiples sobre vendes i el mètode del valor dels dividends.
• Per a valorar una empresa per opcions reals: es refereix a un càlcul que es realitza sobre la base d’un futur possible de l’empresa amb la implementació d’una cosa nova, determinant si el seu valor augmentarà o disminuirà.

Servei de Valoració d’Empreses de Senders Financers

La valoració d’una empresa ens ofereix una imatge estàtica d’una companyia en un moment concret, el valor del qual pot variar al llarg del temps. Aquest informe ens proporciona el rang de valor en el qual es pot situar un negoci, una empresa o els seus actius intangibles i es converteix en un instrument fonamental de negociació.

Aquest servei de Valoració d’Empreses que realitzem des de Senders Financers té com a objectiu:
– Anàlisi prèvia a la valoració: factors interns i externs a l’empresa.
– Examen de la capacitat econòmica per a generar fluxos futurs per a l’empresa
– Anàlisi dels elements tangibles i intangibles amb els quals compta l’empresa
– Estimar el rang de valor en el qual es pot situar un negoci

Si tens més dubtes i vols assessorament personalitzat, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres i des de Senders Financers t’assessorarem des del primer moment.