La realització de la comptabilitat de costos suposa grans beneficis per a qualsevol organització. La comptabilitat de costos passa a complir un rol fonamental a l’hora d’obtenir informació fiable que permeti dur a terme aquest control i assegurar així la viabilitat de la companyia així com la correcta presa de decisions.

 

Què és la Comptabilitat de Costos?

Com a definició tècnica, la comptabilitat de costos o també anomenada comptabilitat analítica és una tècnica comptable amb l’objectiu de proveir informació sobre els costos de diferents aspectes per a una millor anàlisi financera i de gestió.
La comptabilitat de costos és una de les eines més importants per a millorar l’administració, la gestió i l’eficiència d’una empresa, ja que permet planificar i establir uns objectius. Ens ajudarà a obtenir informació financera útil de cara a la presa de decisions de l’empresa i optimitzar així l’estratègia comercial.

El seguiment no té una periodicitat fixada estàndard, encara que sí que és recomanable fer-ho de manera mensual. No obstant això, és possible realitzar-la de manera diària, setmanal, trimestral o fins i tot amb periodicitat irregular (encara que no és el recomanat) d’acord amb les característiques de la companyia i als seus objectius empresarials.

Quins són els diferents tipus de costos que existeixen?

Existeixen diverses categories diferents que analitza la comptabilitat de costos:

 • Costos variables: Aquest tipus de despesa és aquell que varia segons les necessitats de l’empresa i l’ús durant el procés productiu.
 • Costos fixos: Els costos fixos són aquelles despeses que no canvien sense importar el nivell de producció. Per exemple, el pagament mensual pel lloguer d’un edifici de fabricació és un cost fix.
 • Costos directes: Aquests estan directament relacionats amb la fabricació d’un producte. Per exemple, els sous dels treballadors de l’empresa són un cost directe.
 • Costos d’operació Aquest tipus de despesa engloba les operacions diàries d’una empresa. Per exemple, el cost de l’equip necessari per a fabricar productes és un cost operatiu.

Els objectius de la comptabilitat de costos

Els objectius de la comptabilitat de costos són:

 • Analitzar els resultats econòmics.
 • Definir els recursos econòmics i els pressupostos amb els quals compta l’organització per a aconseguir aquests objectius empresarials.
 • Proporcionar informació per a la planificació i el control intern a curt, mitjà i llarg termini.
 • Planificar la gestió econòmica a través de la definició d’objectius, estratègies i tàctiques a seguir per a aconseguir-los.
 • Calcular els costos no solament del servei o del producte acabat sinó també de productes intermedis, dels diferents centres de producció o departaments, entre altres.
 • Valorar les matèries primeres, productes semi acabats, acabats i altres actius derivats de la producció.

Quins són els beneficis de la comptabilitat de costos?

D’aquesta manera, la primera gran aportació a l’èxit empresarial de la comptabilitat de costos és la proporció d’informació valuosa i segmentada que permet sistematitzar les despeses associades a la producció de cada unitat, detectar les desviacions i corregir-les a temps.

Conèixer amb exactitud els costos associats a cada unitat o línia de producció és una de les principals variables a tenir en compte a l’hora de valorar la viabilitat d’un negoci. A més d’altres avantatges com:

 • Calcular el preu per a fabricar un producte
 • Major utilitat en recopilar informació sobre despeses
 • Avaluar el rendiment de la producció
 • Ajuda a trobar les causes sobre les pèrdues de la teva empresa
 • Controla i supervisa les fases del procés de producció

Servei d’Estudis i Anàlisis de Costos per a Empreses

Des de Senders Financers duem a terme una anàlisi i exhaustiu estudi dels costos de l’empresa que ens permetran entendre els factors que afecten les despeses, determinar el mix de costos així com el seu comportament i evolució en el temps, a més de conèixer de primera mà quins són els costos de producció, punt mort, els marges i la rendibilitat de l’empresa.

Amb l’obtenció de totes aquestes dades es pot dur a terme una millor estimació de costos en el futur, una millor configuració dels preus de venda, una identificació dels components de cost i obtenir la rendibilitat necessària perquè el negoci sigui viable. Per aquest motiu, l’estudi financer d’una empresa es converteix en una part fonamental en qualsevol projecte, ja que tota la informació recollida i la seva posterior anàlisi permetrà fer un estudi de riscos d’una empresa i avaluar en profunditat la seva viabilitat econòmica i financera.

Si tens més dubtes i vols assessorament personalitzat, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres i des de Senders Financers t’assessorarem des del primer moment.