Durant el mes d’octubre s’han produït una sèrie de novetats en el nostre projecte entre les que destaquem les següents:

  • Adjudicació de contracte per l’anàlisi econòmic de concessió d’aparcament soterrat

Aquest mes d’octubre se’ns va notificar l’adjudicació d’una oferta pública publicada al perfil del contractant en un treball consistent en efectuar un l’anàlisi econòmic d’una concessió d’aparcament soterrat.

Com en tot els nostres treballs d’anàlisi de concessions municipals, a partir de la revisió del marc normatiu de la concessió (anàlisi qualitatiu i de compliment) així com l’avaluació dels comptes d’explotació (anàlisi quantitatiu), tindrem per finalitat aportar una visió i perspectiva global de tot el període concessional perquè a partir d’aquesta, l’Ajuntament pugui prendre les oportunes decisions.

  • Ens sumem a l’Associació Catalana pel Foment de l’Economia del Bé Comú

La realització el passat curs ’18 – ’19 del  “Curs d’Especialització Professional sobre Consultoria de l’Economia del Bé Comú”  (1ª Edició) a través de la Universitat de València ens va permetre conèixer un model socioeconòmic amb una visió holística i regida per uns principis ètics. Donat el positiu impacte que va tenir l’esmentat curs, el passat 2 d’octubre ens vàrem decidir sumar al projecte i formar part de l’Associació Catalana pel foment de l’EBC.

Donada la nostra especialització en l’àmbit de les Corporacions Locals, la nostra contribució consistirà en difondre i donar a conèixer les eines de l’EBC com són el “Balanç del Bé Comú” i el “Pla de Millores” als diferents Ajuntaments perquè puguin millorar la seva aportació al bé comú.

  • Col·laborem amb el Campus Universitari d’Igualada – UdL en la formació dels alumnes del “Grau de Nutrició Humana i Dietètica Alimentària”

Aquest mes de novembre, col·laborarem amb la Universitat d’Igualada  en qualitat de professorat convidat i realitzarem unes sessions de formació en el marc de l’assignatura “d’Economia i Empresa Alimentària” que realitzen els alumnes del “Grau en Nutrició Humana i Dietètica i en Fisioteràpia”.

En concret, impartirem el bloc temàtic de “Decisions Financeres” que té per objectiu que l’alumnat es familiaritzi amb la comptabilitzat financera i adquireix nocions bàsiques d’estats financers com el Balanç de Situació o el compte de pèrdues i guanys. Addicionalment, els alumnes coneixeran quines són les obligacions fiscals de l’autònom i de l’empresa.