Els Plecs són la base de qualsevol procés de contractació pública. En ells es recullen les condicions que ha de tenir el que es contracta, la manera en la qual se seleccionarà i les condicions que marquen la relació entre l’Administració i les empreses.

T’expliquem tot el que has de saber a continuació sobre un dels documents més importants dins del procés de contractació amb el sector públic com són els Plecs de Clàusules Administratives:

 

Què és el Plec de Clàusules Administratives?

Els Plecs constitueixen el document que conté la totalitat de les clàusules que regiran el contracte administratiu, així com els drets i obligacions que correspon a cadascuna de les parts d’aquest.

Dins d’aquesta categoria trobem els Plecs de Clàusules Administratives generals i particulars.

 

Què conté el Plec de Clàusules Administratives?

El contingut del Plec de Clàusules Administratives particulars té dos blocs:

  • Les regles concretes que regiran el procés de licitació (els requisits de solvència i participació, la manera de presentació de les ofertes, els criteris d’adjudicació del contracte)
  • La relació entre l’adjudicatari i l’administració una vegada adjudicat el contracte. La pràctica totalitat de drets i obligacions tant de l’Administració contractant com de l’operador econòmic que resulti adjudicatari i els aspectes fonamentals de l’execució del contracte.

En tot cas han d’incloure:

  • Les consideracions socials, laborals i ambientals que s’estableixin com a criteris de solvència, d’adjudicació o com a condicions especials d’execució.
  • En el cas de contractes mixtos, es detallarà el règim jurídic aplicable als seus efectes, compliment i extinció, ateses les normes aplicables a les diferents prestacions fusionades en ells.
  • Els criteris de solvència i adjudicació del contracte.
  • En el seu cas, la previsió de transferència de drets de propietat intel·lectual o industrial, sense perjudici del que s’estableix en l’article 308 respecte dels contractes de serveis.
  • L’obligació del futur contractista de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

 

Quina és la diferència entre el Plec de Clàusules Administratives Generals i les Particulars?

En aquest sentit, convé distingir de cara a evitar confusió, entre el Plec de Clàusules Administratives Generals (aprovat pel Consell de Mministros) i el Plec de Clàusules Administratives particulars (de l’aprovació de les quals s’encarrega l’òrgan de contractació).

 

Plecs de Clàusules Administratives Generals

Aquests plecs tenen un contingut genèric per a determinat tipus de contractes (per exemple, per als contractes d’obra que realitzi un determinat ens públic) el que fa que no s’esgotin en cada contracte, sinó que s’apliquen en cada sector o tipus de contracte per al qual s’aproven.

En els plecs es defineixen els elements més essencials de la contractació perquè, posteriorment, en cada contracte que se subscrigui, no hi hagi dubtes sobre aquests conceptes. Entre aquests elements a definir trobem generalment:

– Terminis i lloc d’execució

– Contingut general dels contractes

– Criteris per a determinar el valor, pressupost i preu dels contractes

– Documentació a aportar

– Característiques generals de la forma d’adjudicació

 

Plecs de Clàusules Administratives Particulars

Els Plecs de Clàusules administratives particulars (art. 122 LCSP) detallen les condicions específiques d’una licitació en concret. Han d’incorporar-se amb caràcter obligatori en cada expedient de contractació. S’aproven per cada òrgan de contractació i a continuació detallarem les seves característiques principals.

Els plecs s’aproven en la fase de preparació del contracte, abans que l’autorització de la despesa o al mateix temps que aquesta, però sempre abans de la licitació. Per a la seva aprovació ha de tenir l’informe del servei jurídic competent.

 

Servei de Gestió de Licitacions Públiques per a Empreses

En Senders Financers prestem serveis de gestió de licitacions públiques per a empreses en els quals et facilitem l’accés als contractes públics, ajudant-te en tot el procés. La nostra labor des de Senders Financers comença amb un rigorós i detallat estudi i anàlisi dels Plecs amb el qual obtenir una visió sintetitzada de la licitació per a seguidament determinar les claus i estratègia per a guanyar la licitació. 

Si l’adjudicació depèn únicament de variables i criteris econòmics, els nostres serveis abasten des dels Estudis de Cost (personal, maquinària, materials entre un altre) fins als més complexos Estudis de Viabilitat i Memòries Econòmic – Financera (VAN, TIR, pay – back entre altres). 

Així mateix, efectuem una anàlisi de la tendència de preus en licitacions similars. Tot això ens porta a delimitar la nostra oferta fins a aconseguir encertar en el nostre objectiu, l’adjudicació. En relació amb l’oferta tècnica, col·laborem amb tu i t’assessorem perquè el teu projecte tècnic sigui atractiu per a l’òrgan de contractació i rebi la màxima valoració tècnica.

 

Si tens més dubtes i vols assessorament personalitzat, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres i des de Senders Financers t’assessorarem des del primer moment.