En posar en marxa una empresa o fins i tot quan aquesta ja està en marxa, és fonamental comprovar si la teva idea empresarial és viable tècnica i econòmicament, i si té possibilitats d’expansió en el futur i de viabilitat econòmica.

Gràcies a l’elaboració d’un Estudi de Viabilitat Econòmica podràs conèixer si la teva empresa és ben finançada, calcular el marge comercial, realitzar una bona estimació de compres i vendes, ingressos i despeses, segons el mercat analitzat, la població, la situació del local, la competència etc.

 

En què consisteix l’Estudi de Viabilitat Econòmica per a empreses?

La viabilitat econòmica determina el potencial que té un projecte empresarial i és la base sobre la qual s’ha d’edificar qualsevol negoci. Per a determinar la viabilitat de qualsevol empresa és necessari analitzar diferents aspectes tècnics, econòmics i comercials amb la finalitat de valorar el retorn de la inversió.

El pla de viabilitat econòmica es converteix així en un document d’anàlisi de viabilitat econòmica on es plasmen les línies de planificació, avaluació i control del futur projecte empresarial. Des de l’inici del negoci, fins al projecte en ple funcionament.

Aquest estudi complet permet prendre decisions objectives i estratègiques sobre la base de les fortaleses, febleses, oportunitats i amenaces associades al negoci i el seu mercat. D’altra banda, cal tenir també en compte que l’estudi de viabilitat econòmica és un requisit indispensable per a obtenir finançament i atreure inversors.

 

Què inclou un Estudi de Viabilitat Econòmica per a empreses?

Entre els diferents elements que conformen l’estudi de viabilitat econòmica, destaquem els següents:

  • Posada en escena del teu producte en el mercat: Abans de llançar qualsevol projecte has d’investigar de forma detallada el mercat. Quina és la proposta de valor que ofereixes?  
  • Estudi de mercat: Qui seran els teus competidors, com es comporta el consumidor i quina és la situació del mercat on es mourà el teu projecte. Aquest tipus de preguntes són les que has de fer-te per a determinar si existeix un mercat potencial per a l’empresa que vols posar en marxa.  
  • Anàlisi financera: Punt clau per a saber la viabilitat econòmica del projecte. Quant fa falta per a posar-lo en marxa, quina inversió necessita, quins beneficis s’esperen, retorn de la inversió… Per tant, l’anàlisi econòmica ha de contemplar una previsió de costos fixos o variables i ingressos, per a calcular si l’empresa està capacitada per a obtenir beneficis i oferir rendibilitat. També has d’abordar el finançament del projecte a partir de recursos propis (propietaris, socis, accionistes…) o aliens (préstecs, subvencions…).  
  • Viabilitat tècnica: Analitzar la viabilitat tècnica de la teva empresa et permetrà valorar si els recursos i la infraestructura amb la qual comptes et permet posar en marxa el projecte o necessites adquirir nova tecnologia. Entre els mitjans tècnics estan la maquinària, les matèries primeres, els processos industrials, el control de qualitat i la tecnologia, però també els recursos humans que executaran el projecte a més de la seva formació.  
  • Viabilitat legal: S’ha de revisar tota la normativa legal que concerneix al teu projecte abans de decidir si continues endavant. Si el teu projecte no compleix la legalitat, mai podrà ser viable a nivell econòmic perquè no rebrà l’empara de les institucions. Dins dels aspectes legals contempla des de la fiscalitat fins a la normativa laboral passant pel dret mercantil i la comptabilitat. Tampoc has de passar per alt l’estudi de viabilitat mediambiental analitzant la normativa vigent en la matèria.

 

 Els beneficis de realitzar un Estudi de Viabilitat Econòmica per a la teva empresa

Si encara et preguntes per què hauries d’elaborar un Estudi de Viabilitat Economicofinancera per a la teva empresa, a continuació, t’explicarem alguns dels seus molts beneficis:  

  • Major control en la gestió: Gràcies a les dades recopilades en l’anàlisi seran de gran utilitat una vegada que s’iniciï l’activitat de l’empresa
  • Disminució de la incertesa: Amb les dades podrem tenir una visió realista sobre la rendibilitat de la idea i que permetran determinar amb alt grau d’encert l’èxit del projecte.
  • Millorar l’operativitat empresarial: aquesta anàlisi també permetrà estudiar les previsions econòmiques del projecte fent aflorar possibles fallades o febleses d’aquest per a poder avaluar i polir posteriorment. 

 

 Servei de realització d’Estudis de Viabilitat Financera per a empreses

A Senders Financers estem especialitzats, com a experts independents, en l’elaboració d’informes econòmics d’anàlisis i avaluació financera, així com l’elaboració i seguiment de plans viabilitat econòmica per a empreses.  

Comptar amb un Pla de Viabilitat del projecte o de l’empresa, suposa disposar d’una sèrie d’avantatges i beneficis com obtenir un major control en la gestió, la disminució de la incertesa, la millora de l’operativitat empresarial o la determinació del preu del producte o del servei, que s’estableixen com a imprescindibles en el començament d’un projecte empresarial.

Posa’t en contacte amb nosaltres i t’assessorarem en tot moment.