Com expliquem en el nostre anterior article Quan fer un pla estratègic per a la teva empresa?, un pla estratègic financer i econòmic és un document que defineix la visió, la missió, els objectius, les estratègies i les accions d’una empresa per a aconseguir l’èxit a curt, mitjà i llarg termini. Elaborar un pla estratègic és fonamental per a orientar les decisions, optimitzar els recursos, anticipar els canvis i aprofitar les oportunitats del mercat.

A continuació, en Senders Financers t’explicarem quins són els passos clau per a elaborar un pla estratègic per a la teva empresa.
 

Passos per a elaborar un Pla Estratègic per a la teva empresa

Pas 1. Anàlisi de la situació actual

El primer pas consisteix a realitzar una anàlisi de la situació actual de l’empresa, tant interna com externa. L’objectiu és identificar les fortaleses, les febleses, les oportunitats i les amenaces (anàlisis DAFO) que afecten el rendiment i al creixement de l’empresa. Per a això, es poden utilitzar eines com l’anàlisi PESTEL (polític, econòmic, social, tecnològic, ecològic i legal), l’anàlisi de les cinc forces de Porter (competència, proveïdors, clients, productes substitutius i barreres d’entrada) o l’anàlisi de la cadena de valor (activitats primàries i de suport que generen valor per al client).

 

Pas 2. Definició de la visió, la missió i els valors de l’empresa

La visió és la imatge ideal que es vol aconseguir en el futur, la missió és el propòsit fonamental que guia l’activitat de l’empresa i els valors són els principis ètics que regeixen la cultura i el comportament de l’empresa. Aquests elements són essencials per a comunicar la identitat, la filosofia i la diferenciació de l’empresa, així com per a motivar i comprometre als empleats, els clients i els socis.

 

Pas 3. Establiment dels objectius

El tercer pas consisteix a establir els objectius que es volen aconseguir amb el pla estratègic. Els objectius han de ser SMART, és a dir, específics, mesurables, assolibles, rellevants i temporals. És a dir, han d’indicar clarament què es vol aconseguir, com es mesurarà el progrés, si són realistes i desafiadors, si estan alineats amb la visió i la missió de l’empresa i quan es compliran. Els objectius es poden classificar en estratègics (a llarg termini), tàctics (a mitjà termini) i operatius (a curt termini).

 

Pas 4. Disseny de les estratègies

Com a quart pas trobem el disseny de les estratègies que s’implementaran per a aconseguir els objectius. Les estratègies són els cursos d’acció que se seguiran per a aprofitar les fortaleses i les oportunitats, i per a minimitzar les febleses i les amenaces. Les estratègies es poden enfocar en diferents àmbits, com el producte, el preu, la distribució, la promoció, el servei al client, la innovació, la qualitat, la responsabilitat social, etc. Les estratègies han de ser coherents, flexibles i adaptatives.

 

Pas 5. Execució de les accions

El cinquè i últim pas consisteix a executar les accions que s’han definit per a posar en marxa les estratègies. Les accions són les tasques concretes que es realitzaran per a aconseguir els resultats esperats. Les accions han d’assignar-se a les persones o equips responsables, establir els recursos necessaris, definir els indicadors de seguiment i avaluació, i fixar els terminis de lliurament. Les accions han de ser coordinades, supervisades i controlades.

 

Elaborar un pla estratègic financer i econòmic per a la teva empresa és un procés que requereix d’una anàlisi rigorosa, una definició clara, un disseny creatiu, una execució eficaç i una avaluació contínua. Un pla estratègic et permetrà tenir una visió global de la teva empresa, establir uns objectius clars i mesurables, dissenyar unes estratègies adequades i executar unes accions efectives. Amb un pla estratègic, podràs millorar el rendiment i el creixement de la teva empresa, i adaptar-te als canvis i desafiaments del mercat.

 

 

Servei de Planificació Estratègica per a empreses

La planificació estratègica és una eina clau per a l’èxit de qualsevol empresa, ja que li permet definir el seu rumb, optimitzar els seus recursos, anticipar-se als canvis, diferenciar-se de la competència i satisfer les necessitats dels seus clients.

En Senders Financers, oferim un servei de planificació estratègica a nivell econòmic i de tresoreria per a empreses que s’adapta a les característiques, necessitats i desafiaments de cada client.

El nostre servei es basa en una anàlisi exhaustiva de la situació financera actual i futura de l’empresa, considerant els seus ingressos, despeses, inversions, endeutament, liquiditat i rendibilitat. A partir d’aquest diagnòstic, elaborem un pla estratègic que estableix els objectius financers, els escenaris possibles, les accions correctives i preventives, els responsables d’implementar les accions, així com els recursos financers amb els quals dotar-les i una calendarización de les accions en un horitzó temporal a curt, mitjà i llarg termini.

Si tens més dubtes i vols assessorament personalitzat, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres i des de Senders Financers t’assessorarem des del primer moment.