Un pla estratègic financer i econòmic és un document que t’ajuda a definir i compartir la direcció que prendrà la teva empresa en els pròxims anys des del punt de vista financer i econòmic. Inclou l’anàlisi de la situació actual de la teva empresa, els objectius i les accions que duràs a terme per a millorar la teva rendibilitat, liquiditat, solvència i creixement.

 

En què consisteix un pla estratègic financer i econòmic per a la teva empresa?

Un pla estratègic financer i econòmic per a la teva empresa consisteix en un document que detalla la manera en la qual el teu negoci es desenvoluparà a curt, mitjà i llarg termini des del punt de vista financer i econòmic. Aquest pla es basa en projeccions financeres i econòmiques per a determinar quins són els recursos que l’empresa necessita per a aconseguir els seus objectius i com els obtindrà.

Un pla estratègic financer i econòmic inclou els següents elements:

1. L’anàlisi de la situació actual:

És una avaluació de la situació financera i econòmica de l’empresa, que inclou el balanç, el compte de resultats, l’estat de fluxos d’efectiu, l’anàlisi patrimonial, l’anàlisi de rendibilitat, l’anàlisi de liquiditat, l’anàlisi de solvència, l’anàlisi d’endeutament, l’anàlisi de ràtios financers, l’anàlisi del punt d’equilibri, l’anàlisi del fons de maniobra, etc. T’ajuda a conèixer les teves fortaleses i febleses financeres i econòmiques.

 

2. Els objectius financers i econòmics

Són les metes concretes i mesurables que vols aconseguir amb la teva empresa en un termini determinat des del punt de vista financer i econòmic. Han de ser específics, mesurables, assolibles, rellevants i temporals (SMART, per les seves sigles en anglès).

 

3. Les estratègies financeres i econòmiques

Són les accions o línies d’actuació que seguiràs per a complir els teus objectius financers i econòmics. Han d’estar alineades amb la teva visió, missió i valors, i respondre a les preguntes de què faràs, com ho faràs, amb qui ho faràs i quan ho faràs.

 

4. El pressupost

És l’estimació dels ingressos i despeses que tindrà la teva empresa en un període determinat. Et permet planificar els teus recursos financers i econòmics, controlar la seva execució i avaluar el seu acompliment.

 

5. El pla financer

És la projecció dels estats financers de la teva empresa per als pròxims anys. Inclou la projecció del balanç, el compte de resultats, l’estat de fluxos d’efectiu, l’anàlisi patrimonial, l’anàlisi de rendibilitat, l’anàlisi de liquiditat, l’anàlisi de solvència, l’anàlisi d’endeutament, l’anàlisi de ràtios financers, etc. Et permet anticipar les teves necessitats financeres i buscar fonts de finançament adequades.

 

6. El pla econòmic

És la projecció del valor afegit de la teva empresa per als pròxims anys. Inclou l’anàlisi del mercat, l’anàlisi de la competència, l’anàlisi de la demanda, l’anàlisi de l’oferta, l’anàlisi del preu, l’anàlisi del cost, l’anàlisi del marge, l’anàlisi del benefici, etc. Et permet estimar el potencial de creixement de la teva empresa i buscar fonts d’ingressos adequades.

 

Quan fer un pla estratègic financer i econòmic per a la teva empresa?

No existeix una regla fixa sobre quan has de fer un pla estratègic financer i econòmic per a la teva empresa, però hi ha algunes situacions que poden indicar-te que és el moment adequat. Per exemple:

 • Si la teva empresa està començant i vols tenir una visió clara de com finançaràs el teu projecte i com generaràs ingressos.
 • Si la teva empresa ha crescut i vols optimitzar els teus recursos financers i econòmics per a augmentar la teva competitivitat.
 • Si la teva empresa ha sofert una crisi o un descens en les vendes i vols reestructurar el teu deute i millorar la teva situació financera i econòmica.
 • Si la teva empresa té nous reptes o oportunitats i vols avaluar la seva viabilitat financera i econòmica.
 • En general, es recomana fer un pla estratègic financer i econòmic cada any, i revisar-lo trimestralment per a ajustar-lo a la realitat i als resultats obtinguts.

 

Quins beneficis i avantatges té un pla estratègic financer i econòmic per a la teva empresa?

Un pla estratègic financer i econòmic per a la teva empresa té múltiples beneficis i avantatges, entre els quals es poden destacar els següents: 

 • Tenir una visió global i compartida de com finançaràs el teu projecte i com generaràs ingressos.
 • T’ajuda a enfocar-te en el que realment importa i a prioritzar les teves accions segons el seu impacte financer i econòmic.
 • Facilita la presa de decisions basada en dades i informació rellevant.
 • Donar-te un avantatge competitiu enfront d’altres empreses que no tenen un pla estratègic financer i econòmic o que no el segueixen adequadament.
 • Et motiva a tu i al teu equip a treballar amb il·lusió, compromís i responsabilitat cap a un objectiu comú.
 • Permet anticipar-te als canvis del mercat i de la competència, i adaptar-te ràpidament a ells.
 • Avaluar el teu progrés i el teu rendiment, i celebrar els teus assoliments.

 

Servei de Planificació Estratègica per a empreses

La planificació estratègica és una eina clau per a l’èxit de qualsevol empresa, ja que li permet definir el seu rumb, optimitzar els seus recursos, anticipar-se als canvis, diferenciar-se de la competència i satisfer les necessitats dels seus clients. 

En Senders Financers, oferim un servei de planificació estratègica a nivell econòmic i de tresoreria per a empreses que s’adapta a les característiques, necessitats i desafiaments de cada client. 

El nostre servei es basa en una anàlisi exhaustiva de la situació financera actual i futura de l’empresa, considerant els seus ingressos, despeses, inversions, endeutament, liquiditat i rendibilitat. A partir d’aquest diagnòstic, elaborem un pla estratègic que estableix els objectius financers, els escenaris possibles, les accions correctives i preventives, els responsables d’implementar les accions, així com els recursos financers amb els quals dotar-les i una calendarización de les accions en un horitzó temporal a curt, mitjà i llarg termini. 

Si tens més dubtes i vols assessorament personalitzat, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres i des de Senders Financers t’assessorarem des del primer moment.