Consultoria financera

Serveis per als Ajuntaments

blank
Auditoria i control municipal dels serveis públics prestats en gestió indirecta

Aquest servei està enfocat a fiscalitzar l’execució del servei de les empreses contractistes del servei i/o obra públics en relació al període de prestació. L’auditoria de control presenta un caràcter integral en la que s’efectua una revisió d’aspectes qualitatius i de compliment (plecs tècnics i administratius, oferta econòmica, contracte administratiu) així com d’aspectes quantitatius (revisió dels expedients de revisió de tarifes, comptes d’explotació associats al servei, cost objectiu del servei). Des de Senders Financers comptem amb experiència en la realització d’auditories referents al servei d’aigua potable, de neteja viària, de gestió de residus, d’escoles bressol, d’instal.lacions esportives, de deixalleria, de cementiri, de sanejament entre d’altres. L’abast dels nostres serveis inclou:

 • Planificació i anàlisis del contracte.
 • Avaluació del compliment amb el marc normatiu associat a la prestació del servei (Oferta econòmica, Plecs Tècnics i Administratius, Contracte Administratiu i modificacions posteriors, Reglament del Servei, Actes de la Comissió de Seguiment).
 • Revisió i avaluació dels diferents expedients de revisió de tarifes presentats pel contractista del servei.
 • Procediments substantius d’auditoria en relació als comptes d’explotació associats al servei.
 • Determinació del cost objectiu del servei.
 • Propostes de millora del servei i recomanacions.
Estudis econòmico-financers per contrastar la millor fórmula de gestió dels serveis municipals (gestió directa o indirecta)

Existeix en els últims anys un fort debat sobre quina és la millor forma de gestió dels serveis públics municipals (directa o indirecta). És responsabilitat de les Corporacions Locals, entre d’altres funcions, fer funcionar de la manera més eficient possible tots els serveis del municipi per satisfer les demandes dels ciutadans. En un marc que garanteix la inequívoca titularitat pública dels serveis i del seu control, l’Ajuntament haurà d’escollir un model de gestió, públic o privat. Preparem informes de modelització econòmica – financera que contrasten les diferents opcions de gestió del servei i permeten a la Corporació determinar quina és la millor forma de gestió dels serveis municipals en favor dels seus ciutadans. L’abast dels nostres serveis inclou:

 

 • Anàlisi de les característiques del servei, prestacions incloses, identificació de costos i necessitats de béns i instal.lacions associades.
 • Identificació de les diferents formes de gestió del servei considerades i definició d’hipòtesis de treball.
 • Modelització econòmica – financera del servei a través d’empreses contractistes (gestió indirecta).
 • Modelització econòmica – financera del servei a través d’empresa pública municipal (gestió directa).
 • Modelització econòmica – financera del servei a través de l’Ajuntament (gestió directa).
 • Modelització econòmica – financera del servei a través d’altres ens com p.e. consorcis (gestió indirecta).
 • Contrastació d’opcions i conclusions del treball.
Preparació de memòries econòmiques per a la licitació de serveis municipals

Com a pas previ a la licitació mitjançant contracte de serveis públics municipals, és necessari disposar d’un document / memòria econòmica que analitzi els costos d’explotació associats al servei així com els seus ingressos (si existeixen) i valorar la viabilitat econòmica per ser gestionats. Aquestes memòries econòmiques tenen per objectiu determinar el pressupost anual dels serveis objecte d’estudi així com identificar-ne i estimar-ne els seus components (despeses, inversions i ingressos) amb el major detall possible. L’abast dels nostres serveis inclou:

 • Planificació, entesa i anàlisis del contracte de serveis.
 • Anàlisis de sèries temporals i dades històriques del servei.
 • Identificació i descomposició dels costos de personal associats al servei (cost de personal directe, indirecte, altres costos de personal).
 • Identificació i descomposició dels costos de vehicles i equips accessoris al servei (amortització de vehicles, lloguer d’instal·lacions, combustible, reparacions i manteniment, assegurances…).
 • Identificació d’altres costos del servei (despeses generals, benefici industrial, IVA).
 • Identificació, si aplica, dels ingressos associats al servei.
 • Determinació del cost objectiu del servei.
Consultoria ajuntament de l'economia del Bé Comú

El model econòmic actual mesura l’èxit de les organitzacions en base al seu èxit econòmic. En l’Economia del Bé Comú es valora el diner com un mitjà que permet facilitar l’intercanvi de productes i serveis que satisfan les necessitats de la societat.

Per tant l’èxit de les organitzacions no ha de dependre de la seva capacitat de maximitzar un mitjà – el diner – sinó de la seva capacitat d’aportar al Bé Comú – el fi. El Balanç del Bé Comú és la eina que mesura com afecta una organització als seus diferents grups d’interès (organitzacions proveïdores, finançadors, personal municipal, ciutadania i àmbit social) en relació als diferents valors (dignitat humana, solidaritat, sostenibilitat ecològica, justícia social i participació democràtica i transparència). L’abast dels nostres serveis inclou:

 • Obtenció i identificació de dades i informació general de l’Ajuntament.
 • Coordinació i organització amb les diferents comissions de treball.
 • En relació als diferents aspectes i temes, identificació d’evidències, punts forts, àrees de millora i indicadors.
 • Anàlisi i valoració dels temes dels diferents grups d’interès.
 • Matriu del Bé Comú en punts.
 • Proposta de Pla de millora de l’Ajuntament.
Altres informes econòmics
 • Informes pericials
 • Elaboració de diagnòstic i posteriors plans de millora, prestant assistència tècnica en la seva implantació
 • Consultoria i assistència tècnica en concessions, concursos i serveis del sector

Serveis a les empreses

blank
Direcció financera externa a “demanda” (empreses públiques i privades)

Existeixen múltiples empreses de naturalesa pública i/o privada que per la seva dimensió econòmica i estructura organitzativa no disposen de la figura del Responsable Financer. No obstant això i en base a la nostra experiència, s’ha constatat la necessitat per part de la Gerència i/o el Consell d’Administració de disposar d’una perspectiva financera àgil, clara i simplificada que permeti interpretar amb facilitat la informació comptable i de gestió. En base a l’anterior necessitat, s’ofereix un servei de direcció financera externa a “demanda” que s’ajusti i sensibilitzi a les necessitats de l’empresa i la Direcció, i que li faciliti la presa de decisions. L’abast dels nostres serveis és el següent:

 • Planificació, entesa i anàlisis de l’activitat de l’empresa i estructura organitzativa.
 • Anàlisi del sistema d’informació comptable actual i de control de gestió.
 • Definició dels requeriments d’informació de l’usuari.
 • Anàlisis de sèries temporals i dades històriques del servei.
 • Definició dels principals indicadors de gestió, anàlisi i propostes de millora dels mateixos.
 • Identificació de possibilitats de variació dels ingressos i gestió eficient i eficaç dels costos.
 • Implementació d’un sistema de reporting de les diferents àrees de l’empresa (finances, tresoreria, vendes, clients…).
 • Anàlisi de les inversions associades a l’activitat.
 • Anàlisi dels fluxos d’efectiu de l’empresa en relació a l’activitat d’explotació, inversió i finançament.
 • Detecció de desviacions significatives respecte previsió / pressupost i introducció de mecanismes de correcció.
 • Reunions mensuals amb Gerència i/o Consell d’Administració.
Valoració de negocis i modelització econòmico–financera

Prestem serveis de valoració en processos de compra-venda, assessorant, tècnica i metodològicament als nostres clients, per a la elaboració d’estudis que permeten estimar el rang de valor en el qual es pot situar un negoci, una empresa o els seus actius intangibles.
Addicionalment disposem de les eines i l’experiència per a la preparació de Models Econòmic Financers (MEF) que permeten plantejar diferents escenaris financers i de valoració, tant en entorns de transacció com per facilitar la presa de decisions en la gestió dels negocis.
Els nostres serveis de “Valoracions” i “Modelització de Negocis” poden incloure les següents prestacions:

 • Valoracions per fusions, adquisicions, desinversions o reestructuracions
 • Valoracions per motius comptables i test de deteriorament.
 • Valoracions d’intangibles
 • Informes d’expert independent
 • Plans de negoci
 • Modelització financera i revisions de models
Consultoria empreses de l'economia del Bé Comú

El model econòmic actual mesura l’èxit de les organitzacions en base al seu èxit econòmic. En l’Economia del Bé Comú es valora el diner com un mitjà que permet facilitar l’intercanvi de productes i serveis que satisfan les necessitats de la societat.
Per tant l’èxit de les organitzacions no ha de dependre de la seva capacitat de maximitzar un mitjà – el diner – sinó de la seva capacitat d’aportar al Bé Comú – el fi. El Balanç del Bé Comú és la eina que mesura com afecta una organització als seus diferents grups d’interès (organitzacions proveïdores, finançadors, personal municipal, ciutadania i àmbit social) en relació als diferents valors (dignitat humana, solidaritat, sostenibilitat ecològica, justícia social i participació democràtica i transparència). L’abast dels nostres serveis inclou:

 • Obtenció i identificació de dades i informació general de l’empresa.
 • Coordinació i organització amb les diferents comissions de treball.
 • En relació als diferents aspectes i temes, identificació d’evidències, punts forts, àrees de millora i indicadors.
 • Anàlisi i valoració dels temes dels diferents grups d’interès.
 • Matriu del Bé Comú en punts.
 • Proposta de Pla de millora de l’empresa.
Altres informes econòmics
 • Informes pericials
 • Elaboració de diagnòstic i posteriors plans de millora, prestant assistència tècnica en la seva implantació
 • Plans estratègics de viabilitat