La principal tasca i alhora responsabilitat d’una empresa és gestionar els recursos humans, tècnics i materials a la seva disposició amb la finalitat de que crear el màxim valor. La creació de valor constitueix, doncs, el seu desafiament més important. La creació de valor a través de la presa de decisions, s’haurà de realitzar generalment en un marc d’incertesa. L’objecte de l’anàlisi dels estats econòmica-financers, consisteix en proveir d’informació sobre la situació patrimonial de l’empresa, el seu resultat i els fluxos de caixa en ella generats.

 

La inèrcia del dia a dia, la vertiginosa velocitat en la que l’entorn canvia i d’altres condicionants, impliquen que en ocasions sigui necessari un enfocament complementari, objectiu i crític de cara a poder realitzar un anàlisis el més acurat possible de la realitat empresarial. És la precisió i exhaustivitat d’aquests anàlisis i diagnòstics el que ens ha de permetre determinar la ubicació, posició i situació de la empresa dins l’espectre empresarial. Una vegada determinada la nostra posició, estem en condicions de determinar si estem on volem estar (està la nostra situació alineada amb els nostres objectius estratègics?) i a partir d’aquí determinar les mesures correctores que ens portin a la situació empresarial desitjada i que és aquella en la que és crea el màxim de valor.

 

Servei de Consultoria Financera Empresarial

Des de Senders Financers oferim la nostra col·laboració a l’empresa en aquesta tasca, la de l’anàlisi i diagnòstic de la seva situació financera, no exempta de complexitats. Plantegem un enfocament holístic i integral en l’avaluació de l’empresa com a requisit previ a poder determinar-ne la seva situació i posició real i quins són els mecanismes o punts a introduir per reconduir la situació i maximitzar la creació de valor. En aquesta fase inicial, de reconeixement, considerem essencial efectuar un anàlisis dels següents aspectes:

 

  • Comprensió de la idiosincràsia, entorn i enfocament estratègic de l’empresa
  • Anàlisis de l’estructura dels estats econòmica-financers (balanç de situació, compte de pèrdues i guanys i estat de canvis en el patrimoni net)
  • Anàlisis de la liquiditat de la companyia
  • Anàlisis de la rendibilitat econòmica de la companyia
  • Anàlisis dels principals indicadors de gestió de la companyia (KPI’s)
  • Anàlisis dels cash-flows que genera la companyia

L’anàlisi dels anteriors aspectes i en relació als últims exercicis, ens porta a assolir una comprensió de les principals debilitats i fortaleses de l’empresa, per una següent fase mitigar les primeres i potenciar les segones mitjançant una redefinició del pla i estratègia empresarial i per tant, a assolir el principal fi de l’empresa.