La fiscalització i el control financer dels serveis públics són funcions essencials per a garantir la transparència, l’eficàcia i l’eficiència de la gestió pública, així com per a prevenir i sancionar possibles irregularitats o incompliments de la normativa aplicable. Aquestes funcions són especialment rellevants en l’àmbit local, on es presten serveis essencials per a la ciutadania i es manegen sumes importants de recursos econòmics. 

Amb posterioritat a les recents eleccions municipals, és un moment òptim per a fiscalitzar la gestió economicofinancera dels Ajuntaments i altres entitats locals. L’objectiu és verificar el compliment de la legalitat, la transparència i els principis de bona administració, així com prevenir i sancionar possibles irregularitats o incompliments per part de les empreses contractistes. 

Els nous governs municipals que s’han format després de les eleccions s’enfronten a diversos reptes per a garantir una gestió pública eficaç, eficient i transparent, que respongui a les necessitats i expectatives de la població i que contribueixi al desenvolupament social, econòmic i ambiental del territori. 

 

Què és un informe de fiscalització?

Un informe de fiscalització és un document que elabora un òrgan de control extern, com el Tribunal de Comptes o els òrgans equivalents de les comunitats autònomes, en el qual s’examina l’activitat economicofinancera d’una entitat pública o privada que rep fons públics, amb la finalitat de verificar la seva regularitat i la seva adequació als principis de legalitat, economia, eficiència i eficàcia. 

El control financer té com a objectiu comprovar el funcionament en l’aspecte economicofinancer dels serveis de les entitats locals, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils, a més, el seu objectiu és informar sobre l’adequada presentació de la informació financera i del compliment del marc normatiu. 

 

Quins beneficis té fer un informe de fiscalització en governs municipals?

 • Fer un informe de fiscalització té diversos beneficis per a l’interès públic, entre els quals es poden destacar els següents: 
 • Contribueix a millorar la qualitat democràtica, en afavorir el control parlamentari i social de l’activitat pública i en facilitar l’accés a la informació per part de la ciutadania i els mitjans de comunicació.
 • Reforça la confiança en les institucions públiques, en acreditar el seu compliment de la legalitat i la seva rendició de comptes davant els òrgans competents i davant la societat.
 • Promou la millora contínua de la gestió pública, en detectar possibles deficiències, febleses o riscos i en formular recomanacions per a corregir-los o prevenir-los.
 • Prevé i combat el frau, la corrupció i el mal ús dels fons públics, en identificar i sancionar les conductes irregulars o il·lícites i en recuperar les quantitats indegudament percebudes o gastades.

 

Serveis de Fiscalització i Control Financer de serveis públics

Aquest servei està enfocat a fiscalitzar l’execució del servei de les empreses contractistes en relació a un període de prestació prolongat en el temps. L’auditoria de control presenta un caràcter integral en la qual s’efectua una revisió d’aspectes qualitatius i de compliment (plecs tècnics i administratius, oferta econòmica, contracte administratiu) així com, d’aspectes quantitatius (revisió dels expedients de revisió de tarifes, revisió dels comptes d’explotació associats al servei, determinació del cost objectiu del servei entre altres). 

En aquest servei de Fiscalització i Control Financer per a Ajuntaments s’apliquen diversos procediments i actuacions en els serveis objecte de l’anàlisi com serien: 

 • Anàlisi de l’empleno del contracte administratiu i successives modificacions d’aquest.
 • Anàlisi de l’empleno dels Plecs de Prescripcions Tècniques i del Plec de condicions Administratives.
 • Anàlisi del compliment de l’oferta econòmica.
 • Anàlisi de les revisions de preus, expedients de modificació de tarifes i acords de reequilibri del servei.
 • Anàlisi de les inversions efectuades en el període objecte de l’anàlisi.
 • Uns altres (Anàlisi d’acords de la Comissió de Seguiment, Reglament del servei, Ordenances Fiscals,…)

Des de Senders Financers comptem amb experiència en la realització d’auditories operatives i controls financers respecte a la gestió indirecta dels serveis en diferents sectors com els d’aigua, medi ambient, centres esportius, urbanisme, infraestructures i edificis, serveis socials, serveis de mobilitat, a més de cementiri i serveis funeraris. 

Si tens més dubtes i vols assessorament personalitzat, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres i des de Senders Financers t’assessorarem des del primer moment.