Reduir els costos d’una empresa és una de les principals preocupacions de qualsevol empresari o gestor. Els costos són les despeses que es realitzen per a produir o vendre un bé o servei, i afecten directament la rendibilitat i competitivitat de l’empresa. Per això, és important optimitzar els recursos financers de l’empresa, buscant la màxima eficiència i qualitat al menor cost possible.

Però, com es pot aconseguir aquest objectiu? Existeixen diverses estratègies i mesures que es poden implementar per a reduir els costos d’una empresa, sense comprometre la satisfacció dels clients ni la qualitat dels productes o serveis. A continuació, t’oferim alguns dels millors consells per a aconseguir-ho:

 

Consells per a reduir els costos d’una empresa

Negociar amb proveïdors

Els proveïdors són una de les principals fonts de costos per a una empresa, ja que subministren els materials, equips o serveis necessaris per al funcionament del negoci. Per això, és fonamental negociar amb ells les millors condicions possibles, tant en termes de preu, com de termini, qualitat o garantia. Per a això, es pot recórrer a diverses tècniques, com:

 • Comparar diferents ofertes i buscar alternatives més econòmiques o eficients.
 • Sol·licitar descomptes per volum, pagament anticipat o fidelitat.
 • Establir acords de col·laboració a llarg termini, que generin confiança i beneficis mutus.
 • Aprofitar les oportunitats de mercat, com les ofertes especials, les liquidacions o les subhastes.

 

Aprofitar les economies d’escala

Les economies d’escala són els avantatges que s’obtenen en augmentar el nivell de producció o venda d’un producte o servei, la qual cosa permet reduir el cost unitari d’aquest. Això es deu al fet que es poden aprofitar millor els recursos fixos, com les instal·lacions, el personal o la maquinària, i es poden obtenir millors condicions de compra o venda. Algunes maneres d’aprofitar les economies d’escala són:

 • Ampliar el mercat, buscant nous clients, segments o canals de distribució.
 • Diversificar l’oferta, creant nous productes o serveis complementaris o relacionats.
 • Integrar processos, fusionant o adquirint altres empreses o activitats que aportin valor o sinergies.
 • Estandarditzar productes o serveis, simplificant o eliminant les característiques o variants que no aportin valor o diferenciació.

 

Automatitzar processos

L’automatització consisteix a utilitzar la tecnologia per a fer tasques o processos que abans es feien de manera manual o humana, la qual cosa permet augmentar la velocitat, la precisió i la qualitat d’aquests, al mateix temps que es redueixen els errors, els temps morts i els costos associats. Alguns exemples de processos que es poden automatitzar són:

 • La gestió administrativa, comptable o financera, mitjançant l’ús de programari o aplicacions específiques.
 • La comunicació interna o externa, mitjançant l’ús de correu electrònic, missatgeria instantània o xarxes socials.
 • L’atenció al client, mitjançant l’ús de bots, assistents virtuals o sistemes d’acte-servei.
 • La producció, logística o distribució, mitjançant l’ús de robots, sensors o sistemes intel·ligents.

 

Externalitzar serveis

L’externalització o outsourcing consisteix a delegar en tercers la realització d’unes certes activitats o funcions que no formen part del nucli del negoci, però que són necessàries per al seu funcionament. D’aquesta manera, es pot accedir a una major especialització, qualitat i flexibilitat, al mateix temps que es redueixen els costos fixos, els riscos i la complexitat. Alguns exemples de serveis que es poden externalitzar són:

 • El màrqueting, la publicitat o el disseny, mitjançant l’ús d’agències o professionals independents.
 • El manteniment, la neteja o la seguretat, mitjançant l’ús d’empreses o cooperatives especialitzades.
 • La formació, el desenvolupament o la selecció de personal, mitjançant l’ús de consultores o plataformes en línia.
 • L’assessoria, l’auditoria o la gestió legal, mitjançant l’ús de despatxos o experts.

 

Reduir els costos d’una empresa és una tasca que requereix d’una anàlisi constant, una planificació estratègica i una execució eficaç. Seguint aquests consells, es pot aconseguir una major optimització dels recursos financers de l’empresa, la qual cosa es traduirà en una major rendibilitat i competitivitat. No obstant això, cal tenir en compte que no totes les mesures són aplicables o adequades per a totes les empreses, per la qual cosa s’ha d’avaluar cada cas de manera individual i adaptar les solucions a les necessitats i objectius de cada negoci.

 

Beneficis de contractar un servei d’Estudi i Anàlisi de Despeses per a empreses

A més de les estratègies i mesures que es poden implementar per a reduir els costos d’una empresa, una altra manera d’optimitzar els recursos financers és contractar un servei professional que s’encarregui de realitzar un estudi i anàlisi de despesa per a l’empresa. Aquest servei consisteix a recopilar, processar i analitzar tota la informació comptable, financera i administrativa relacionada amb els ingressos i despeses de l’empresa, amb la finalitat d’obtenir un diagnòstic complet i detallat de l’estat econòmic i financer del negoci. Alguns beneficis de contractar aquest servei són:

 • Accedir a dades actualitzades, fiables i verificats, que permetin conèixer la situació real de l’empresa i prendre decisions basades en fets.
 • Estalviar temps i esforç, delegant aquesta tasca en experts que comptin amb les eines, metodologies i coneixements adequats per a realitzar-la.
 • Obtenir informes personalitzats, clars i comprensibles, que facilitin la interpretació i el seguiment dels resultats.
 • Identificar oportunitats de millora, detectant les àrees on es poden estalviar costos o augmentar ingressos.
 • Complir amb les obligacions fiscals, legals i comptables, evitant sancions o multes per incompliment.

 

Servei d’Estudi Financer de Despeses per a Empreses de Senders Financers

Des de Senders Financers duem a terme una anàlisi i exhaustiu estudi dels costos de l’empresa que ens permetran entendre els factors que afecten les despeses, determinar el mix de costos així com el seu comportament i evolució en el temps, a més de conèixer de primera mà quins són els costos de producció, punt mort, els marges i la rendibilitat de l’empresa.

Amb l’obtenció de totes aquestes dades es pot dur a terme una millor estimació de costos en el futur, una millor configuració dels preus de venda, una identificació dels components de cost i obtenir la rendibilitat necessària perquè el negoci sigui viable.

Per aquest motiu, l’estudi financer d’una empresa es converteix en una part fonamental en qualsevol projecte, ja que tota la informació recollida i la seva posterior anàlisi permetrà fer un estudi de riscos d’una empresa i avaluar en profunditat la seva viabilitat econòmica i financera.

Si tens més dubtes i vols assessorament personalitzat, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres i des de Senders Financers t’assessorarem des del primer moment.