En moltes ocasions, participar en una licitació pública pot convertir-se en una oportunitat molt atractiva per a tot tipus d’empreses o autònoms. De fet, existeixen determinats sectors econòmics, com poden ser el de les infraestructures i obra civil, que es nodreixen, principalment, de les licitacions públiques.

 

Licitacions públiques: Què són?

Una licitació pública és un procediment administratiu pel qual, una Administració Pública o entitat del sector públic obre un procés de selecció per a contractar empreses privades per a l’execució d’una obra, la prestació d’un servei o la provisió d’un subministrament.

Hem de tenir en compte que una licitació pública és un procés de selecció obert en el qual poden participar tant grans empreses, pimes o autònoms.

És en aquest punt on entren en joc els Plecs de Contractació, en els quals s’assenyalen les condicions econòmica i tècniques que es requereixen per al contracte que es licitarà i quins són els requisits que han de complir els participants.

Tot això per a complir amb els principis de transparència, igualtat i lliure concurrència que han de ser presents en les actuacions dels poders públics.

 

Procés de licitació pública a Espanya

El procediment administratiu de la licitació pública a Espanya està regulat en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Les fases del procés de licitació pública són les següents:

  • Fase 1: Anunci

Es publica abans de la convocatòria i en ell es fa una descripció general i resumida dels principals aspectes del contracte, el pressupost basi i les dates en les quals es publicaran els plecs de contractació i condicions.

 

  • Fase 2: Plec i bases de la convocatòria

Es publica la corresponent convocatòria complint amb les dates indicades en l’anunci i es posarà a la disposició dels licitadors els plecs de condicions, on s’indica el pressupost basi de la licitació i la data límit de presentació d’ofertes.

 

  • Fase 3: Presentació de proposades

Moment en el qual es realitza la presentació de propostes sobre la base de tots els criteris especificats prèviament en les bases de la convocatòria.

 

  • Fase 4: Revisió de sol·licituds i adjudicació

Una vegada acabat el termini de presentació d’ofertes, es reunirà la Mesa de Contractació, la qual és l’encarregada de revisar les sol·licituds presentades per a comprovar el compliment dels requisits. L’empresa que hagi presentat l’oferta amb la valoració més alta serà l’adjudicatària de la licitació i signarà el contracte amb l’Administració.

 

Avantatges de les licitacions públiques per a empreses o autònoms

El principal avantatge per a les empreses o autònoms que vulguin contractar amb l’Administració Pública és, a més d’assegurar-se més volum de treball, és la de comptar amb un client fiable.

Encara que a vegades tingui terminis de pagament més llarg que una empresa privada, compta amb una possibilitat d’insolvència pràcticament nul·la.

 

Servei d’Elaboració de Plecs Tècnics i Administratius per a Ajuntaments

Prestem un servei d’assessorament integral que integra tant la redacció pròpiament dels documents jurídics (Plecs de Clàusules Administratives i Plecs de Prescripcions Tècniques) com el suport en tota la fase de licitació: assistència en la Mesa de contractació, així com, al personal tècnic implicat, avaluació de les ofertes dels licitadors, detecció de baixes anormals, validació de la documentació exigida a l’adjudicatari, redacció dels corresponents informes tècnics i legals, acords de la Mesa i òrgan de contractació, requeriments, notificacions i contracte a subscriure.

En múltiples ocasions l’Ajuntament no disposa de personal tècnic especialitzat idoni per a elaborar aquests documents o hi ha una insuficiència de mitjans a nivell de RH i és necessari contractar els serveis professionals d’un expert.

Des de Senders Financers comptem amb un alt coneixement i experiència en diferents sectors, com els de l’aigua, medi ambient, centres esportius, urbanisme, infraestructures i edificis, serveis socials, serveis de mobilitat, així com, de cementiri i serveis funeraris, coneixement que apliquem en la preparació de Plecs de Clàusules Administratives i Plecs de Prescripcions Tècniques, així com, en l’assessorament en el procés de contractació.

 

Servei de Consultes a empreses en les diferents fases de licitació d’obres, serveis o subministrament

Des de Senders Financers també prestem servei de consultes a empreses que necessitin assessorament en les diferents fases de licitació pública, així com en relació a tots els documents necessaris perquè la seva oferta sigui admesa en la licitació pública d’obres, serveis o subministraments.

Posa’t en contacte amb nosaltres i des de Senders Financers t’assessorarem en tot el procés de licitació pública.