En qualsevol òrgan de govern i administració d’un municipi és necessàri que existeixi la figura que s’encarregui del control i la fiscalització interna de la gestió del tipus econòmic i financer, així com de la gestió pressupostària del govern local. Existeixen diferents Ajuntaments que no disposen de suficients recursos humans que puguin de dur a terme totes aquestes qüestions i avui volem explicar en què consisteix el control financer d’un Ajuntament i la seva importància.

 

Què és el Control Financer d’un Ajuntament?

El control financer té per objecte verificar el funcionament dels serveis del sector públic local en l’aspecte econòmic financer per a comprovar el compliment de la normativa i directrius que els regeixen i, en general, que la seva gestió s’ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics es troba orientada per l’eficàcia, l’eficiència, l’economia, la qualitat i la transparència, i pels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l’ús dels recursos públics locals.

 

Per què és important el Control Financer en un Ajuntament?

El Control financer d’un Ajuntament se centra en realitzar diferents funcions significatives que deriven en el Pla de Control Financer Anual en el qual s’agrupen diferents actuacions com: 

  • Actuacions de control obligatòries previstes en la normativa en les àrees de gestió pressupostària, subvencions, personal, sostenibilitat financera, comptabilitat, tributs, patrimoni i urbanisme (informes obligatoris permanent planificables i no planificables).
  • Actuacions seleccionades sobre la base d’una anàlisi de riscos, coherent amb els objectius a complir, les prioritats fixades per a cada exercici i els mitjans disponibles. Aquí s’inclouen les auditories financeres, de compliment i operatius que es realitzen sobre diferents serveis i activitats. 

A més, el control financer té com a objectiu la realització de: 

  • El control permanent tindrà per objecte comprovar, de manera contínua, que el funcionament de l’activitat econòmica financera de l’Ajuntament i els seus Organismes Autònoms, s’ajusta a l’ordenament jurídic i als principis generals de bona gestió financera, amb la fi última de millorar la gestió en el seu aspecte econòmic, financer, patrimonial, pressupostari, comptable, organitzatiu i procedimental.
  • L’auditoria pública engloba les modalitats d’auditoria de comptes i l’auditoria operativa.
    • L’auditoria de comptes tindrà per objecte la verificació relativa a si els comptes anuals representen en tots els aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de l’entitat i, en el seu cas, l’execució del pressupost d’acord amb les normes i principis comptables i pressupostaris que li són aplicable i contenen la informació necessària per a la seva interpretació i comprensió adequada.
    • L’auditoria operativa s’exercirà sobre les entitats del sector públic de l’Ajuntament en qüestió no sotmeses al control permanent, a fi de verificar que el seu funcionament, en el seu aspecte econòmic financer s’ajusta al compliment de l’ordenament jurídic i l’adequació als principis generals de bona gestió financera. 

 

Servei extern de Fiscalització i Control Financer de la gestió dels serveis per a Ajuntaments 

Aquest servei està enfocat a fiscalitzar l’execució del servei de les diferents empreses contractistes en relació a un període prestació prolongat. L’auditoria de control presenta un caràcter integral en la qual s’efectua una revisió d’aspectes qualitatius i de compliment (Plecs Tècnics i Administratius, oferta econòmica, contracte administratiu) així com, d’aspectes quantitatius (revisió dels expedients de revisió de tarifes comptes d’explotació associats al servei, cost objectiu del servei entre d’altres). 

Des de Senders Financers comptem amb experiència en la realització d’auditories operatives i controls financers respecte a la gestió indirecta dels serveis en diferents sectors com els d’aigua, medi ambient, centres esportius, urbanisme, infraestructures i edificis, serveis socials, serveis de mobilitat, a més de cementiri i serveis funeraris.

 

Posa’t en contacte amb nosaltres i des de Senders Financers t’assessorarem en tot el procés de dur a terme el control financer del teu Ajuntament.