L’anàlisi i el control de despeses és una de les tasques fonamentals que tota empresa, independentment de la seva grandària, ha de realitzar amb l’objectiu fonamental de reduir-los tot el possible sense perjudicar la qualitat dels productes o serveis oferts.

És per aquest motiu que hem de tenir molt present diferents conceptes com el cost que podem definir com la despesa econòmica associada a la fabricació d’un producte o la prestació d’un determinat servei. Així, el bon maneig dels costos per part de l’empresari resulta clau per a obtenir avantatges competitius sobre altres empreses del sector.

 

Com puc conèixer les despeses del meu negoci?

En primer lloc, és imprescindible que la informació comptable de la nostra empresa estigui actualitzada i mostri la realitat del negoci. Per a poder dur a terme una correcta presa de decisions és necessari que les dades siguin fiables. Per a això, existeixen diferents eines i sistemes ERP en el mercat que permeten la classificació de les dades.

A més, serà necessari també conèixer el tipus de despeses de l’empresa. Per aquest motiu, hem de diferenciar entre les despeses variables i les despeses fixes:

– Les despeses fixes o generals són aquells que, independentment de la producció, no varien. En aquest apartat podríem incloure el salari dels empleats, les despeses d’administració, lloguer del local, oficines, pòlisses d’assegurances, entre altres. Aquest tipus de despeses comunes dependrà de la grandària de l’empresa, el sector en el que opera entre d’altres paràmetres.

– Les despeses variables són aquells que canvien segons el nivell d’activitat i la quantitat de béns i serveis produïts. És a dir, es tracten d’aquells costos que poden anar augmentant o disminuint en funció del volum de producció. Dins d’aquesta mena de despeses variables podem trobar el pagament d’hores extres a treballadors, la compra de matèries primeres, costos de subministraments, entre altres.

 

I les despeses imprevistes?

L’elaboració d’un pressupost permet un control major tant de la despesa com de la liquiditat, la qual cosa acostuma a traduir-se en majors ingressos i beneficis. Ara bé, no tot el cost associat a un determinat negoci resulta planificable amb absoluta certesa, ja que en principi només és possible anticipar les anomenades despeses previsibles, és a dir, aquells sobre els quals es posseeix la seguretat d’incórrer en ells i conèixer el seu import o com menys aproximar-lo.

Cal tenir en compte també la possibilitat que al final apareguin despeses imprevistes, és a dir, aquells que no s’esperen i que d’alguna manera alteren el procés de planificació, com per exemple un sinistre. La possibilitat que aquestes despeses es produeixin ha de venir també recollida en el mateix pressupost, reservant per a això les oportunes partides pressupostàries.

 

Quins beneficis puc obtenir amb un correcte control de despeses de la meva empresa?

L’establiment d’un sistema d’Anàlisi i Control de Costos, així com d’una Estratègia de costos, et permetrà obtenir diferents beneficis com:

– Conèixer els Costos de Producció, Marges i Rendibilitats de l’empresa

– Obtenir la rendibilitat necessària perquè el negoci sigui viable

– Configuració dels preus de venda i identificació dels components del cost

– Dur a terme una millor estimació a futur

– Establir prioritats i aconseguir una eficient assignació i control dels recursos

– Identificar centres de cost, línies de negoci i productes que no són rendibles.

 

Servei d’Estudis i Anàlisis de Despeses per a empreses de Senders Financers

El coneixement, anàlisi i control dels costos, així com dels marges de productes i línies de negoci ens seran d’utilitat, tant en la presa de decisions estratègiques com en la configuració dels preus de venda a aplicar. L’establiment d’un sistema d’Anàlisi i Control de Costos, així com d’una Estratègia de costos, és clau perquè l’empresa sigui competitiva i rendible.

A Senders Financers prestem serveis d’Estudis i Anàlisis de despeses per a empreses que et permetran entendre els factors que afecten els costos, així com el seu comportament, a més de dur a terme una millor estimació a futur i obtenir la rendibilitat necessària perquè el negoci sigui viable. 

Posa’t en contacte amb nosaltres i des de Senders Financers t’assessorarem en tot el procés de dur a terme el control financer de la teva empresa.