Si ets un empresari que vol optar a contractes públics, has de saber que una de les condicions que has de complir és la de tenir solvència econòmica i financera. Això significa que has de demostrar que tens capacitat per a afrontar els compromisos econòmics derivats del contracte i que la teva situació financera és estable i sana.

Però com pots acreditar la teva solvència econòmica i financera davant les Administracions Públiques? En aquest article t’expliquem els requisits i els documents que has de presentar segons la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP).

 

Què és la solvència econòmica i financera?

La solvència econòmica i financera és un dels criteris d’aptitud que s’exigeixen als licitadors per a poder contractar amb el sector públic. Segons l’article 86 de la LCSP, la solvència econòmica i financera es refereix a la “disponibilitat de recursos financers suficients per a l’execució del contracte”. 

La solvència econòmica i financera es pot mesurar en funció de diferents indicadors, com el volum anual de negocis, el patrimoni net, el ràtio de liquiditat, l’endeutament o la rendibilitat. Aquests indicadors poden variar segons el tipus i l’import del contracte al qual s’opta. 

La solvència econòmica i financera s’ha d’acreditar mitjançant l’aportació dels documents que es determinin per l’òrgan de contractació d’entre els previstos en els articles 87 a 91 de la LCSP. Aquests documents poden ser: 

  • Declaracions bancàries o justificants d’assegurances de riscos professionals.
  • Balanços o extractes comptables degudament auditats o certificats.
  • Declaracions sobre el volum anual de negocis o sobre el patrimoni net.
  • Informes d’entitats financeres o d’auditoria.

  

Com es determina el nivell mínim de solvència econòmica i financera?

El nivell mínim de solvència econòmica i financera que s’exigeix als licitadors s’estableix en el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) de cada licitació. L’òrgan de contractació ha de fixar aquest nivell tenint en compte la naturalesa, l’objecte i les característiques del contracte. 

El nivell mínim de solvència econòmica i financera no pot ser desproporcionat ni discriminatori respecte a les condicions del mercat o a l’àmbit geogràfic del contracte. A més, ha de ser coherent amb el nivell mínim de solvència tècnica o professional que també s’exigeix. 

Segons l’article 87.2 de la LCSP, quan el nivell mínim de solvència econòmica i financera es determini en funció del volum anual de negocis, aquest no podrà superar el doble del valor estimat del contracte. No obstant això, en casos degudament justificats, aquest límit podrà elevar-se fins al triple del valor estimat del contracte. 

 

Quins avantatges té acreditar la solvència econòmica i financera?

Acreditar la solvència econòmica i financera té diversos avantatges per als empresaris que volen contractar amb les Administracions Públiques: 

  • Els permet accedir a més oportunitats de negoci en el sector públic, ja que és un requisit imprescindible per a participar en les licitacions.
  • Els atorga major credibilitat i confiança davant els òrgans de contractació, ja que demostren que tenen capacitat per a complir amb les seves obligacions contractuals.
  • Els facilita l’obtenció de classificacions empresarials, que són certificats expedits per la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat que acrediten la solvència econòmica i tècnica per a contractes determinats. 

La solvència econòmica i financera és un dels criteris que han de complir els empresaris per a poder contractar amb les Administracions Públiques. Per a acreditar-la, han de presentar els documents que s’estableixin en el plec de cada licitació, com a declaracions bancàries, segurs, balanços, extractes comptables o informes financers. 

Acreditar la solvència econòmica i financera suposa un avantatge competitiu per als empresaris, ja que els obre les portes a més contractes públics, els genera major confiança davant els òrgans de contractació i els facilita l’obtenció de classificacions empresarials. 

 

Serveis de Gestió de Licitacions Públiques per a Empreses

En Senders Financers prestem serveis de gestió de licitacions públiques per a empreses en els quals et facilitem l’accés als contractes públics, ajudant-te en tot el procés. La nostra labor des de Senders Financers comença amb un rigorós i detallat estudi i anàlisi dels Plecs amb el qual obtenir una visió sintetitzada de la licitació per a seguidament determinar les claus i estratègia per a guanyar la licitació. 

Si l’adjudicació depèn únicament de variables i criteris econòmics, els nostres serveis abasten des dels Estudis de Cost (personal, maquinària, materials entre un altre) fins als més complexos Estudis de Viabilitat i Memòries Econòmic – Financera (VAN, TIR, pay – back entre altres). 

Així mateix, efectuem una anàlisi de la tendència de preus en licitacions similars. Tot això ens porta a delimitar la nostra oferta fins a aconseguir encertar en el nostre objectiu, l’adjudicació. En relació amb l’oferta tècnica, col·laborem amb tu i t’assessorem perquè el teu projecte tècnic sigui atractiu per a l’òrgan de contractació i rebi la màxima valoració tècnica. 

Si tens més dubtes i vols assessorament personalitzat, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres i des de Senders Financers t’assessorarem des del primer moment.