Actualitat
La promoció d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús en solars / edificis de titularitat municipal mitjançant la cessió d’un dret de superfície. Aspectes a considerar en els Estudis Econòmics per avaluar la viabilitat del projecte (1 de 2).

La promoció d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús en solars / edificis de titularitat municipal mitjançant la cessió d’un dret de superfície. Aspectes a considerar en els Estudis Econòmics per avaluar la viabilitat del projecte (1 de 2).

Què és l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús?  El sistema d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús es basa en l’organització cooperativa i sense ànim de lucre per a proveir habitatge digne a un preu assequible a les persones sòcies que la conformen. Es tracta d'un model...

Com saber si la meva empresa necessita un consultor financer?

Com saber si la meva empresa necessita un consultor financer?

Quan ens endinsem en la gestió d'una empresa, hem de tenir en compte que la part econòmica no s'ha de limitar únicament a portar els comptes corrents del negoci de manera correcta. Si no que hem d'administrar els recursos econòmics prenent decisions que permetin que...

Què és l’economia circular?

Què és l’economia circular?

El model de producció actual està tenint com a conseqüència que estiguem esgotant els nostres recursos naturals, és per aquest motiu que l'economia circular proposa un nou model de societat sostenible. Segons la Fundació per a l'Economia Circular, l'economia circular...

Consultoria financera Ajuntaments: classificació en “sector Administració Pública” o “sector Societats” a efectes del perímetre de consolidació de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Consultoria financera Ajuntaments: classificació en “sector Administració Pública” o “sector Societats” a efectes del perímetre de consolidació de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Si acudim a la definició de sector Administracions Públiques en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-95), que indica que formaran part de les «entitats dependents classificades en el sector Administracions Públiques», aquelles unitats...